Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/389

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

379

Fallesen.

at stille sig, og med ham vilde Fallesen ikke tage Dysten op. Han trak sig altsaa frivillig tilbage og søgte sig en anden Valgkreds. En saadan fandt han i Rønne, hvor han valgtes ved Kaaring uden Modkandidat. Han repræsenterede kun denne Kreds i tre Aar, idet han ved det næste Valg, den 22de September 1869, blev fuldstændig slaaet af Lucianus Kofod. Saa nogle Aar efter blev Landstingskredsen paa Bornholm ledig, og nu gav man Fallesen den Oprejsning at vælge ham til denne Hæderspost, som han har beklædt indtil Dato, men som han til det forestaaende Omvalg til Efteraaret maa opgive, da han ikke længere opfylder Lovens Fordring: at have Bopæl i Kredsen.

Fallesen har aldrig spillet nogen betydelig Rolle paa Rigsdagen; men det er dog nogle Gange lykkedes ham at henlede den almindelige Opmærksomhed paa sig. I Folketinget har han holdt to store Taler, der indbragte ham levende Anerkjendelse. Den ene Gang var, da han, ligeoverfor nogle nedsættende Ytringer om vor Hærs Kamp i 1864, tog sine Krigskammerater i Forsvar, og i et Foredrag, der paa den ene Side glødede af Varme og Begejstring for de danske Vaaben og paa den anden dirrede af Harme og Indignation dels over Angrebene og dels over Landets Forsyndelser ligeoverfor Hæren, tvang han Blodet op i Kinderne selv paa den lunkneste Fædrelandsven. Hans anden store Dag var, da han kæmpede for Dødsstraffens Afskaffelfe. Alle anerkjendte, at det var en betydelig og fortrinlig Tale, Fallesen her holdt, men han vandt ikke Sejr; hans Standpunkt var for idealistisk til at vinde den almindelige Stemning for sig. Foruden disse to store Dage har Fallesen havt mangen smuk og elegant lille Affære, men uden videre Indvirkning paa eller Betydning for Kampens Gang.

I Landstinget har han særlig Vanskelighed ved at gjøre sig gjældende; ti han passer egentlig slet ikke der. Den Kauseristil, der er hans Force, ligger ikke for det alvorlige Landsting, og alene det, at man morer sig over hans Taler, giver disse under Landstingsomgivelserne et Præg af Lethed, der skader Virkningen. Mænd som Fallesen og Jessen have hjemme i Folketinget, hvor deres Livlighed og Bordtalestil har den fornødne Baggrund.