Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/407

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

397

Mogens Frifs. — Haffner.

Sag en værdifuld Støtte; men ogsaa i andre Forhold har han allerede vist, han kunde gjøre god Nytte. Saaledes var han under Kvægsygen herhjemme ifjor sendt til England forat sikre os vor Særstilling paa det engelske Marked trods Sygdommen, og han løste denne Opgave paa en meget ærefuld Maade. Han hører i det hele til de Mænd, som Danmark har Lov til at knytte Forventninger til.


Haffner.

Kammerherre, General à la suite, Besidder af Stamhuset Egholm i Kjøbenhavns Amt. Født den 10. September 1810.


Haffner kom først i en mere fremrykket Alder til at tage Del i vort politiske Liv; men han kom saameget desto hurtigere til at spille en fremtrædende Rolle. Hans Fader, Generalløjtnant J. W. R. v. Haffner oprettede den 21. Septbr. 1831 Stamhuset Egholm, og som ældste Søn var den nuværende General Haffner Arvtager til Stamhuset. Ligesom Faderen betraadte han den militære Bane, blev 15 Aar gammel Sekondløjtnant og avancerede efterhaanden til Ritmester. Hermed standsede i en Række af Aar hans militære Løbebane, idet han tog sin Afsked og overtog sine Godsers Styrelse. Først henved 30 Aar efter optog han igjen den militære Traad. Paa sit Gods udfoldede han snart en rig Virksomhed baade som Landmand og i kommunale Stillinger. Allerede i 1842 valgtes han ind i Amtsraadet og har nu i over 40 Aar havt Sæde der og været anerkjendt som et særdeles dygtigt og flittigt Medlem. Hans 40aarige Jubilæum fejredes fornylig med en Række af Æresbevisninger. Ogsaa af Sogneraadet har han været et virksomt Medlem og desuden deltaget i en Række vigtige Komitteer og Kommissioner, nærmest af landøkonomisk og kommunal Interesse. Han er endelig en af Direktørerne for Sjællands Stifts Brandforsikring.

Det maa nærmest forundre, at det varede saalænge, inden denne ansete og dygtige Mand kom til at tage Del i vort politiske