Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/412

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

402

C. A. Hansen.

tilbage og afløstes af Klein. Saa i 1870 valgtes han ind i Landstinget, hvor han siden uafbrudt har havt Sæde. Ialt har Hansen siddet mere end 22 Aar paa Rigsdagen.

Oprindelig hørte Hansen til det nationalliberale Parti, men sluttede sig senere til Mellempartiet, den Gang den saakaldte „Kammerraadbænk” havde en ikke ringe Indflydelse i Folketinget. Han har dog aldrig selv taget betydelig Del i Forhandlingerne, men naar der var Sager for, til hvilke han havde særlig Kjendskab, saasom om Jagt- og Fiskerivæsenet, om Sandflugts- og Redningsvæsenet osv., har han stedse leveret dygtige Bidrag til Diskussionen, og han har altid været Medlem af de Udvalg, der nedsattes over slige Sager. Han har til enhver Tid været en meget trofast og paalidelig Partifælle og er en udpræget Højremand.

Hansen er et godt Hoved med et sundt og praktisk Blik paa Tingene, men han er dog navnlig en ualmindelig frisk og livlig Natur. Han er en fortræffelig Selskabsmand med Liv og Lune, han synger med Studentens Friskhed de gamle Viser, fortæller morsomme Historier med virkelig Talent og ledsager dem gjerne med en saare smittende Latter. Han taler godt for sig, men hans kraftige og klare Stemme tager sig dog nok saa godt ud ved en lystig Opsang eller en kvik Historie. Der er da et Liv over ham, som behersker Omgivelserne og som dobbelt fængsler, fordi det er en gammel Mand, det sprudler fra. Hans Kæmpenatur staar uberørt af de 71 Aar; hans Gang er ligesaa let, hans Sind ligesaa bøjeligt, hans Humør ligesaa godt og hans Syn ligesaa friskt som i Ungdomsdagene. Det er saare mærkeligt med denne saa uudtømmelige Kraft i denne Rahbekske Natur. Han er som Følge af sit Temperament meget afholdt og meget søgt, men hans Jærnhelbred trodser alt, og allevegne gjør han Ungdommen til Skamme. I mange Tider efter at Politikeren Hansen er glemt, vil Selskabsmanden „Kammerraad” Hansen være mindet og skattet.