Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/414

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

404

Harald Hansen. — H. Chr. Hansen.

Hansen vil sikkert blive et nyttigt, brugbart og paalideligt Medlem af Landstinget. Han skal være et meget godt Hoved med mange Kundskaber ogsaa udenfor hans egentlige Livsgjerning. Han gjør Indtrykket af at være karakterfast, men ogsaa af at være noget indesluttet, fornem og selvsikker. Deraf følger, at han holder sig for sig selv, passer sig selv og stoler paa sig selv. Han er Medlem af Borgerrepræsentationen, hvor han siges at gjøre god Nytte, og af Udvalget for Fjerde Søforsikringsselskab. Ogsaa som Kjøbmand har han et meget godt Navn.


H. Chr. Hansen.

Gaardejer i Kartofte paa Lolland. Født den 17. Mai 1843.


Gaardejer H. Chr. Hansen har kun siddet faa Aar i Landstinget og er meget lidet kjendt udenfor den politiske Verden. Han skal have taget en ikke ringe Del i den politiske Bevægelse paa Lolland, men hans Navn var dog ikke trængt udenfor Provinsens Omraade. Da der skulde vælges en Landstingsmand istedetfor Skytte, nævnedes straks H. Chr. Hansen som den, paa hvem Venstre havde kastet sit Blik, og Rygterne gik om, at han var en forvoven Venstremand, endnu værre end selve Mads Strandskov.

Hansen valgtes og kom ind paa Rigsdagen, hvor man ret skulde se ham an. Hans Ydre tydede ikke paa voldsomme Tilbøjeligheder. Han saa ganske skikkelig ud, endog med et meget ordinært Anstrøg, men saa man nærmere paa Manden, var der Træk, der baade vidnede om gode Evner og om Karakter. Men truende kunde han ikke blive, snarere tydede alt paa Velvilje og Godmodighed. Skinnet kan jo imidlertid bedrage, og man var derfor noget længselsfuld efter at høre ham tale. I den Henseende er man nu nogenlunde paa det rene. Hans Ydre har ikke skuffet; han er baade en velbegavet og en godmodig Mand, af hvem man paa ingen Maade tør vente Ekstravaganser. Vel