Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/417

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

407

Hasle. — Hauerslev.

har vist ham den Hæder at vælge ham til Medlem af Rigsretten. Han skal paa Valg igjen nu til Efteraaret, men han vil uden al Tvivl nok bevare sit Sæde.


Hauerslev.

Gaardejer af Skudsig i Vensyssel. Født den 14. Februar 1828.


Gaardejer Hauerslev er ikke nogen gammel Rigsdagsmand. Den første Gang, han valgtes var den 20. Septbr. 1872 til Folketingsmand for Frederikshavnskredsen. Han traadte den Dag op imod den tidligere Repræsentant Gaardejer Holm til Riberholt og slog ham med 19 Stemmers Overvægt. Den Gang kjendte man ikke videre til Manden, men han kaldtes straks Venstremand og skal have taget nogen Del i de politiske Bevægelser der paa Egnen. Han forblev dog kun et Aar i Folketinget og fik slet ikke Lejlighed til at gjøre sig bemærket, uden netop derved, at han fulgte Venstre til den fortvivlede Finantslovnægtelse i Oktober 1873. Folketinget opløstes da og „Eksperimentet” kostede Hauerslev hans Valgkreds; ti ved Valget den 14. Novbr. 1873 slog Redaktør Vogelius ham med 150 Stemmers Overvægt. Aaret efter valgtes han imidlertid ind i Landstinget, hvor han siden har havt Sæde. Nu til Efteraaret er hans Valgperiode udløben, men han kan vistnok gjøre Regning paa Gjenvalg.

Hauerslev er en meget net Bonde med et rart og tiltalende Ansigt, samt et beskedent og vindende Væsen. Han er, som de fleste af hans Standsfæller, en praktisk Mand, men videre begavet er han ikke. I Landstinget er han, da der jo er saa faa Venstremænd, nødsaget til jævnlig at figurere, og han taler fra Formens Side ganske godt, men egentlig vægtige ere hans Indlæg ingenlunde, og det kan af og til hænde, at han er saa uheldig at komme til at røbe en mærkelig Misforstaaelse af en Sags sande Karakter. Men paa den anden Side kan han ogsaa komme med meget sunde og fornuftige Betragtninger, navnlig naar