Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/418

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

408

Hauerslev. — Jacobsen.

saadanne kunne grundes i det daglige Livs Erfaringer; ti saa kommer hans praktiske Blik ham tilgode.

Hauerslev er vel Venstremand og vil gjerne paradere med sine „folkelige” Anskuelser, men i Virkeligheden er han en meget moderat og medgjørlig Mand, der, hvis han kunde se de yderste Konsekvenser af Venstrepolitiken, vilde skrækkes tilbage, men nu gaar han i god Tro fremad. Han er vistnok en saare hæderlig og brav Mand, ligesom han da ogsaa er godt lidt og vel anset. Han er valgt til Medlem af Rigsretten.


Jacobsen.

Etatsraad, Godsejer til Falkensten i Sorø Amt paa Sjælland. Født den 28. August 1816.


Etatsraad Jacobsen har siddet i Landstinget siden 1866, men har ingensinde spillet nogen fremtrædende eller betydelig Rolle. Han vides ikke tidligere at have søgt Valg til Rigsdagen, men blev udpeget som en dygtig Mand i 1866 efter Grundlovsforandringen og valgtes. Siden har han stille og bramfrit men samvittighedsfuldt røgtet sin politiske Gjerning.

Han er en ualmindelig net Mand med et distingveret Ydre, og han er nobel baade i Fremtræden og af Udseende. Kun sjælden tager han Del i Forhandlingerne, men gjør derimod det stille Arbejde, der i Landstinget er af saa stor Betydning. Han taler ganske godt og skal være en velbegavet og en velinstrueret Mand, men han holder sig som sagt meget tilbage. Alligevel følger han godt med, og hans politiske Standpunkt er klart og uomtvisteligt. Han hører til Højres trofasteste Støtter i Tinget; hos ham er der ingen Tvivl eller Vaklen. Han nyder da ogsaa megen Anseelse i Tinget og er valgt til Medlem af Rigsretten. I Udvalg skal han være ganske virksom og paa specielle Omraader have lagt Indsigt og en ikke ringe Dygtighed for Dagen.

Jacobsen er en meget agtet og afholdt Mand, og Landstinget har netop god Brug for Folk af hans Kaliber; de give