Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/419

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

409

Jacobsen. — J. Jensen.

den sikre og faste Ballast, der er det bedste Værn i den farlige Sejlads, vi ere inde paa. Førere er der nok af; det gjælder ogsaa om trofaste, paalidelige og intelligente Menige, der ikke attraa noget for sig selv, men kun ville virke til Sagernes bedst mulige Røgt. En saadan værdifuld og nyttig Menig er Jacobsen, og derfor maa Højre baade være glad og tryg ved at vide ham i Landstinget.


J. Jensen.

Gaardejer af Trunderup paa Fyen. Født den 24. Decbr. 1812.


Gaardejer Jens Jensen af Trunderup har i en Række af Aar været Medlem af Folketinget, medens han derimod kun har siddet faa Aar i Landstinget. Han har i henved 25 Aar repræsenteret Kværndrupkredsen (Svendborg Amts anden Valgkreds) i Folketinget. Første Gang valgtes han i 1852 og, med Undtagelse af Valgperioden fra Mai 1853 til Decbr. 1854, holdt han Kredsen ligetil Valget den April 1876. Han har ialt været valgt der 14 Gange, altid uden alvorlig Modstand, ja oftest uden Modkandidat. Han kunde følgelig have havt Kredsen endnu den Dag idag, men han blev træt af Kampen og af al den Bitterhed, som Folketingsvalgene fremkalde. Nu mente han, at det var Tid for yngre og friskere Kræfter at tage fat og trak sig altsaa fuldstændig frivillig tilbage. Da der imidlertid et Par Aar efter blev en Venstreplads ledig i Landstinget, som Odense og Svendborg Amter kunde besætte, tilbød man den veltjente Mand Pladsen, og han modtog den. I Landstinget sidder han nu tryg og rolig, uden at mærke synderlig til de store politiske Vindstød, og han føler sikkert med sig selv, at hans rolige og besindige Natur passer langt bedre i det Selskab, han nu er, end i de tidligere Omgivelser.

Uagtet Jensen altsaa har en 30-aarig politisk Fortid, er han dog grumme lidt bekjendt. Han har aldrig spillet nogen