Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/420

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

410

J. Jensen. — Jessen.

Rolle, aldrig trængt sig frem og aldrig gjort sig gjældende. Det var en veldisciplineret Menigs Plads, han indtog i Folketinget. Alligevel nød den ganske forstandige og retsindige Mand ikke ringe Anseelse, og et Bevis herpaa er dette, at Folketinget i 1857 valgte ham til Medlem af Rigsraadet efter Lov af 2den Oktober 1855. I Landstinget hører man heller ikke meget til ham; han sidder ogsaa her beskedent paa sin Plads.

Jensen er vel Venstremand og gik i sin Tid — dog vistnok med Ulyst — med til alle Folketingets Stormløb, men han er saa moderat, at Afstanden mellem Højre og ham ikke er stor, navnlig naar han faar Lov til fuldtud at raade sig selv. Han er en mild og medgjørlig Natur med et rart, venligt Ydre og et tiltalende Væsen. Trods sine 70 Aar er han rask og rørig, og hans Øje har en livlig Glands og et klogt Udtryk. Han er ogsaa ganske vel begavet og har jo i Tidens Løb erhvervet sig en ikke ringe Erfaring, som han veed at udbytte. Det er dog sjældent at han taler, men han følger samvittighedsfuldt med og er flittig i Udvalgene. Han er en meget hæderlig Mand, der nyder Agtelse og Tillid fra alle Sider, og han hører til de Modstandere, man lettest forsoner sig med.


Jessen.

Kammerherre, Borgmester og Byfoged i Horsens. Født den 2. Januar 1817.


Kammerherre Jessen (han forlanger sit Navn stavet med et langt s først og derpaa et kort s), en Søn af Gehejmekonferentsraad R. v. Jessen, er født i Nykjøbing paa Falster den 2. Januar 1817. Han blev i 17 Aars Alderen Student fra Herlufsholm og tog i 1840 juridisk Embedseksamen. Efter en kort Tid at have været Volontær i Rentekammeret blev han Fuldmægtig paa Fyens Stiftsamtskontor, og i 1846 befordredes han herfra til Borgmester og Byfoged i Svendborg samt senere tillige til Birkedommer og Skriver i Torseng Birk. Fra dette