Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/425

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

415

Cl. Johannsen. — Juel.

tiske Strid blander han sig sjælden og kun med de almindeligste Venstretalemaader.

Johannsen er utvivlsomt et godt Hoved og en velbegavet Mand, men han er taaget og uklar, og netop hos en Mand med hans Anlæg kan man paa en følelig Maade mærke Mangelen paa den Ballast, virkelig Dannelse og Kundskaber giver. Af og til kan han være meget naiv, saaledes da han protesterede imod, at man talte om Artilleriildens „moralske Virkning” — slige Mordvaaben havde Intet med Moralen at skaffe! Han er en brav og retsindig Mand, der utvivlsomt mener det godt, og han er fremfor Alt en Fredens Mand, for hvem selv den politiske Krig er modbydelig.

Udenfor Rigsdagen lægger han en anerkjendelsesværdig Virksomhed for Dagen. Han er et dygtigt Medlem af Amtsraadet og en udmærket Agerbruger, der spiller en Rolle i Amtets landøkonomiske Raad. De nye Ideer paa dette Omraade øve stærk Indvirkning paa ham, og han gjør interessante og nyttige Forsøg, som han med Intelligents og praktisk Sans forstaar at Udbytte. Han er et virksomt Medlem af Totalafholdenhedsforeningen og holder gode Foredrag baade over dette Æmne og tilsvarende humane Bestræbelser. Han er alt i alt en interessant og nobel Personlighed.


Juel.

Baron, Ejer af Mundelstrupgaard ved Aarhus. Født den 15. Oktober 1838.


Baron Christian Juel er født paa Lundbæk ved Nibe og blev i 1859 Student fra Aalborg Skole. Han tog senere statsvidenskabelig Eksamen og kjøbte derefter Mundelstrupgaard i Nærheden af Aarhus. Der var vist ingen, som i Baronens Opvækst havde tænkt sig ham som en vordende Politiker, ti han ansaas den Gang hverken for videre velbegavet eller for synderlig virkelysten. I sidstnævnte Henseende er der imidlertid foregaaet en mærkelig Forandring med ham, og han har ogsaa udviklet sig til en praktisk dygtig og velræsonerende Mand.