Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/427

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

417

Juel. — P. Jørgensen.

Landstinget efter Fællesudvalgsforhandlingerne 1881. Han er Højres Sag hengiven Med Liv og Sjæl, og han gjør den god Nytte. Nogen skarpsynet Politiker er han ikke og til Fører egner han sig næppe, men han er en overordentlig brugelig Mand, som der er al Grund til at fastholde, naar nu til Efteraaret de nye Valg skulle foregaa.

Han er en agtet og afholdt Mand, der ogsaa udenfor Politikken er virksom og nyttig. Han er Meddirektør i Brandforsikringsselskabet „Jylland”, og nyder i det hele ovre i sin Hjemstavn en ikke ringe Anseelse. Ogsaa der vedbliver han at være en ualmindelig trofast Støtte for Højresagen.


P. Jørgensen.

Gaardejer af Hesselballe i Jylland. Født den 14. Septbr. 1825.


Gaardejer P. Jørgensen af Hesselballe har, saavidt vides, aldrig været fremme paa den politiske Kampplads, før hani 1878 valgtes ind i Landstinget. Heller ikke i den lokale Agitation skal han have taget videre Del, men var bekjendt for en paalidelig Venstremand, dog med meget moderate Anskuelser. Han var derhos Medlem af Vejle Amtsraad og havde her vundet sig et særdeles hæderligt Navn som et i flere Retninger fortrinligt og virksomt Medlem. Da han nu tilmed var anset for en velbegavet Mand og for en meget hæderlig Karakter var det jo let forstaaeligt, at Tanken maatte falde paa ham, da Kredsens Venstre kunde besætte en Plads i Landstinget.

Han valgtes altsaa, og man har i det hele kun Grund til at være tilfreds med Valget. En rolig og besindig Mand er han, som man kun hører lidt fra, men han passer iøvrigt stille og bramfrit sin Gjerning og fylder sin Plads. Venstremand er han naturligvis ogsaa, men medgjørlig og moderat, og han er en meget velvillig og behagelig Modstander. Han huser ingen Bitterhed og Harme, men forhandler paa en fordragelig og tiltalende Maade, der paa en Gang bærer Vidne om jydsk Sejg-