Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/428

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

418

P. Jørgensen. — Kayser.

hed og jydsk Godmodighed. Han har et rart og vindende Væsen og et godlidende Ydre, og han roses som en paalidelig og brav Kollega, der ikke støder an og ikke sætter Splid. Han vil helst arbejde til Sagernes Fremme i Enighed og Fred uden alle politiske Bihensyn. Den sindige og stilfærdige Jyde gjør allevegne et godt Indtryk, og han hører til dem, Højre helst forhandler med, baade i og udenfor Rigsdagen. Han taler kun sjælden og det mundtlige Foredrag synes at genere ham, men han gjør Indtryk af en sund Begavelse og af en ærlig Natur. Der er ogsaa over ham et tiltalende Præg af Frejdighed og Gemytlighed. En saadan Mands Valg hører til dem, man kan forstaa, hvad Partifarve man end har.


Kayser.

Premierløjtnant, Tømmermester, Kjøbenhavn. Født den 6. Marts 1817.


Tømmermester Kayser, der sidder som det syvende kongevalgte Medlem af Landstinget, er udgaaet af Haandværkerslægt heri Kjøbenhavn. Baade han og hans for flere Aar siden afdøde Broder, Professor Kayser, røbede tidlig ualmindelige Evner og fik en fortrinlig Opdragelse, der skaffede dem begge en fremragende Stilling i Samfundet. Den nuværende Landstingsmand har ydet Fædrelandet væsentlige Tjenester baade paa politiske og kommunale Omraader.

Kayser gjennemgik den polytekniske Læreanstalt paa en meget hæderlig Maade, og efterat være bleven Kandidat nedsatte han sig som Tømmermester og udfoldede som saadan en betydelig og omfangsrig Virksomhed. Fra sin Stilling i Kjøbenhavns Borgervæbning har han bevaret Premierløjtnantstitelen. Hans Interesse for det politiske Liv blev meget tidlig vakt og allerede i 1848 var han en indflydelsesrig Mand, til hvis Raad Mange lyttede. Den intelligente Haandværker med det frie og aabne Blik var en værdifuld Støtte for Datidens politiske Ledere. Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag