Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/431

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

421

Kayser. — A. F. Krieger.

tekniske Skoles Bestyrelse, af Bestyrelsesraadet for Kjøbenhavns Handelsbank, af Udvalget for Kjøbenhavns Brandforsikrings-Societet og meget mere. Man vil alene heraf kunne skønne, hvilken Arbejdskraft og Duelighed Kayser maa kunne udfolde, og hvilken almindelig Tillid og Agtelse han nyder. Han fortjener sikkert ogsaa begge Dele i lige høj Grad.


A. F. Krieger.

Ekstraordinær Assessor i Højesteret, Dr. juris & philos., Kjøbenhavn. Født den 4. Oktbr. 1817.


En af de mærkeligste og betydeligste Mænd, vort politiske Liv har frembragt er Andreas Frederik Krieger, der den 4. Oktbr. 1817 fødtes i Colbjørnsvig ved Arendal i Norge af Ægteparret, Kommandørkaptajn Johan Krieger og Elisa Finne. Kun 1 Aar gammel kom han herned til Danmark og blev en udmærket Søn af dette sit Fosterland. Allerede som Barn lagde han sjældne Evner for Dagen, og den kolossale Hukommelse, der senere er bleven hans Hovedstyrke, skal alt den Gang have givet sig mærkelige Udtryk. Ikkun 16 Aar gammel blev han Student med Udmærkelse fra Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn, og Aaret efter tog han anden Eksamen med et lignende Udfald. Han studerede Jura og var lige fyldt 20 Aar, da han tog Embedseksamen med Egregie, en Karakter, Ingen senere har faaet.

Der knyttedes selvfølgelig glimrende Forventninger til ham, navnlig i juridisk videnskabelig Retning, og det saameget mere, som han med en sjælden Flid fortsatte sine Studier. To Aar efter tilkjendtes Universitetets Guldmedaille ham, og Fakultetet benyttede den første Lejlighed, der bød sig, til at knytte den udmærkede unge Mand til sig. I 1841 tog han den juridiske Licentiatgrad, og efter i 1843 at være bleven Kancellist i Kancelliet, blev han i 1844 Lektor i Lovkyndighed ved Kjøbenhavns Universitet. Aaret efter blev han ekstraordinær og i 1847 ved