Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/435

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

425

A. F. Krieger.

Han er vedblivende et betydningsfuldt Medlem af Landstinget, hvis Næstformand han er, og som har indsat ham i Rigsretten; men der er dem, der mene, at han ogsaa til Efteraaret, naar hans Valgtid er udløben, vil opgive sin RigsdagsVirksomhed og trække sig helt tilbage fra det politiske Liv. Dette vil forsaavidt være beklageligt som hans sjældne Evner derved unddrages vor Rigsdag, der trænger saa haardelig til dem, men skal den store konstitutionelle Konflikt begynde forfra igjen, savner Krieger nogle af de Evner, paa hvilke det da kommer an, og det maa forsone hans Medborgere med hans Bortgang.

Krieger er, som tidt sagt, en Mand med sjældne og mærkelige Evner. Hans Opfattelse er sikker og hurtig, hans Forstand overordentlig klar og gjennemtrængende og hans Hukommelse ligefrem kolossal. Han er i Sandhed en overordentlig kundskabsrig Mand, hvis Viden strækker sig over store Felter og det mere end paa Overfladen. Hele hans Liv er jo gaaet op i Studier, og da han har en sjælden Arbejdskraft, vil man kunne forstaa, at han med sin Opfattelsesevne og sin Hukommelse maa have drevet det vidt. Saaledes er det ogsaa, og det skal være en farlig Sag at indlade sig med Krieger selv om fjærntliggende Materier; ti pludselig rykker han frem med en Sagkundskab og en Indsigt, der ofte er bleven knusende for Modstanderen. Men ikke blot Videnskaben fængsler ham, ogsaa Kunsten i dens forskjellige Former er han en varm Beundrer af. Her regnes han for en virkelig Smagsdommer, en Kjender. Særlig for Digtekunsten skal han have et fint Øre og endog have været en lidenskabelig Sværmer for en kunstrig dramatisk Fortolkning af den. Faa skal som han have nydt vort Teaters Blomstringstid for 30 à 40 Aar siden, og endnu Færre skal have havt bedre Betingelser for at nyde den. Men ogsaa for Malerkunstens og Billedhuggerkunstens Skønheder skal han have et aabent Øje, men desværre er hans Nydelse i den Retning nu stærkt begrænset paa Grund af hans Syn, der er meget medtaget og endogsaa har været alvorlig truet.

Til sine andre sjældne Evner kan Krieger endnu føje den at være en glimrende Taler. I den Henseende staar ogsaa et herligt Apparat til hans Raadighed. Hans Stemme er smuk og velklingende og hans Foredrag meget tiltalende. Med stor