Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/439

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

429

H. P. Larsen — Lerche.

til Efteraaret skal han paa Valg igjen, men det vilde være uheldigt, om han da skulde blive vraget; ti han staar i sin Manddomskraft og vil fremdeles kunne gjøre virkelig Nytte. Kræfter af hans Slags, der udfører et sejgt og godt Arbejde, har man altid god Brug for, og der vil være langt bedre Mening i at forkaste andre af de nuværende Højremænd, der skulle paa Valg, fremfor den udholdende og paalidelige Larsen.

Ogsaa udenfor Rigsdagen udfolder han en ret betydelig Virksomhed, hvortil foruden hans Brugelighed og Dygtighed ogsaa hans virksomme og noget bjergsomme Natur har bidraget. Han er saaledes et meget aktivt Medlem af Landmandsbankens Bestyrelse, hvor navnlig Hypoteksagerne faa en praktisk og sagkyndig Behandling af ham. Endvidere er han administrerende Direktør for Sjællands Stifts Brandforsikring samt Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Kjøbenhavns Amtsraadskreds. Han er endelig et virksomt Medlem af Kjøbenhavns Amtsraad og i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning.


Lerche.

Kammerherre, Greve til Lerchenborg i Holbæk Amt. Født den 3. April 1830.


Skønt Grev Lerche til Lerchenborg er 52 Aar gammel, er han dog ganske ny i det politiske Liv og har i det hele ført en temmelig ubemærket Tilværelse paa sit dejlige Herresæde. Som en af vore største Hartkornsbesiddere har Opmærksomheden selvfølgelig ofte været henledet paa ham, tilmed da han nyder almindelig Agtelse og Hengivenhed, men han har aldrig været at formaa til at stille sig frem. I 1873 rettedes der indtrængende Opfordringer til ham om at stille sig til Folketinget imod Krabbe, og det saa et Øjeblik ud til, at han vilde bøje sig for Pressionen, men da det kom til Stykket, var han dog ikke til at rokke, hvad man den Gang meget beklagede, fordi man troede, at denne ansete og humane Godsejer vilde have havt bedre Udsigter end nogen anden.