Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/441

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

431

Liebe.

og lovende unge Mand sig med en sjælden Iver over det juridiske Studium. Den 20. Oktober 1841 — altsaa før han havde fyldt sit 21de Aar — blev han juridisk Kandidat med et Laud, der nærmede sig stærkt til et Egregie, og som næppe senere er naaet af nogen. Med Rette knyttede man glimrende Forventninger til en saadan Debut, og disse Forventninger blive heller ikke skuffede. Hans Anlæg og Evner pegede bestemt hen i Sagførerretningen, og da hans Lyst gik i samme Retning, fulgte han naturligvis Anvisningen. Fra 1843 til 1848 var han Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn, blev saa sin egen Mand og allerede i 1851 fik han Bestalling som Højesteretsadvokat. Han var saaledes i 30 Aars Alderen naaet til et Maal, hvor der var Ære, Berømmelse og Rigdom at vinde for den, som forstod det.

Det skulde ikke vare længe, inden der frembød sig en Lejlighed for ham til at vinde Navnet og til at henlede den almindelige Opmærksomhed paa sig. Ministeriet Ørsted blev styrtet den 12. Decbr. 1854, men allerede forinden var den berømte første Rigsretssag bleven anlagt. Liebe var i den udset til at være den ene Defensor for de Anklagede, medens Salicath blev den anden. Liebe tog dog hurtigt Luven fra sin Meddefensor, og mellem ham og Aktor, den geniale Brock, blev der brudt glimrende Lanser. Endnu den Dag idag suger vort politiske Liv Næring af de konstitutionelle Teorier, som disse to fortræffelige Advokater hævdede, og fra begge Sider lagdes der overfor den dengang herhjemme saa nye Statsform en Dygtighed og en Modenhed for Dagen, der med Rette vakte Overraskelse og Beundring. Liebe vandt Sejr, idet de Anklagede frifandtes ved Hjælp af Højesteretsassessorernes Stemmer, men ogsaa Brock hentede sig særdeles hæderfulde Lavrbær.

Fra nu af steg Liebes Klientel i en overordentlig Grad. Det, at han havde været med til at forsvare Ørsteds konservative Teorier, sikrede ham Godsejernes Hjærter og skaffede ham en herhjemme ukjendt Praksis. Hans store Dygtighed og Hæderlighed satte ham istand til at udføre alle de ham betroede Tillidshverv med Ære, og mange Sager af den højeste Vigtighed, saaledes den store Taasinge Arvesag, hvor han atter havde Brock til Modstander, lagdes i hans paalidelige Haand. Disse