Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/442

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

432

Liebe.

to Advokater bleve hurtig Danmarks anseteste Sagførere og mellem dem førtes der en ædel Væddestrid om Hædersnavnet: den Første. Brock var vistnok genialere og større anlagt end Liebe, men denne var til Gjengjæld mere praktisk og mere behændig. Efterhaanden opgav imidlertid Liebe Proceduren og holdt sig til de mere indbringende og mindre besværlige Forretninger, som altid drages til en stor Sagførervirksomhed. Disse Forretninger har han bevaret til Dato, men for Skranken ser man ikke mere den imponerende, slagfærdige og beundrede Advokat.

Under vore smaa hjemlige Forhold ville dygtige Jurister altid have let ved ad den Politiske Vej at hævde sig en betydelig Indflydelse og naa frem til Ære og Magt. Det var da ogsaa at forudse, at en Mand med Liebes Evner maatte stile videre hen ad den Politiske Vej, han kan siges alt at have betraadt under Rigsretsproceduren. Dog holdt han sig længere tilbage, end man skulde have ventet, og først den 14. Juni 1861 søgte han Valg. Det var i sin Fødeby, at han stillede sig som Folketingskandidat, og han sejrede efter en haard Valgkamp med 700 St. imod 588 over Gaardmand L. Jakobsen. Man knyttede store Forventninger til den nyvalgte Folketingsmand, og ogsaa Folkevittigheden var paafærde i Anledning af hans Valg. Samme Dag, han blev valgt, faldt nemlig Pastor Hass i Nibe, og nu mente man, at det da maatte være et heldigt Varsel for det nye Folketing, at det ikke længere var under Paavirkning af Hass, men af Liebe.

Liebe blev i Folketinget i 5 Aar og øvede her en ret betydelig Indflydelse. Han talte ofte og dygtig, og han blev i alle juridiske Spørgsmaal med Rette anset for en Autoritet, hvis Raad baade blev hørt og fulgt. Han var meget lovende og meget velset, da han pludselig og uventet blev fortrængt. Ved Valget den 4. Juni 1866 under Grundlovskampen gjentog det sig, som altfor ofte er hændet herhjemme, det nemlig, at en anerkjendt Dygtighed fortrængtes af en ren Ubetydelighed, et politisk Nul. Ved hint Valg gav nemlig 1029 oplyste Vælgere en ukjendt Gaardejer N. Andersen deres Stemmer, medens Liebe kun kunde samle 781 Stemmer om sig.