Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/443

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

433

Liebe.

Hans Fald vakte almindelig Harme og Beklagelse, men han blev dog heldigvis ikke ret længe udenfor Rigsdagen, idet han efter den reviderede Grundlovs Vedtagelse i November 1866 valgtes til det tredje kongevalgte Medlem af Landstinget, hvilken Æresplads han endnu indtager. Ogsaa i Landstinget spillede han en betydelig Rolle og var et meget anset og flittigt Medlem. Da M. P. Bruun nedlagde den Formandspost, han med Ære havde indtaget, fæstedes Blikket paa Liebe som den bedst egnede til den vanskelige Plads, og han valgtes da til Tingets Formand, hvilken Hæderspost han nu i flere Aar med stor Honnør har beklædt.

Det kan ikke bestrides, at Liebe er en overordentlig dygtig Formand for Landstinget, og man behøver kun at have meget liden Berøring med det nævnte Ting for at føle, med hvilken Fasthed og Myndighed han leder det indviklede Maskineri. Han er streng og kjører med stramme Tøjler, og han kan være ikke saa lidt hensynsløs. Det er vistnok utvivlsomt, at han er mere frygtet og anerkjendt end egentlig afholdt som Formand; ti han irettesætter hverken paa nogen blid eller egentlig sympativækkende Maade. Men han holder en fortrinlig Disciplin, og han veed ganske anderledes at hævde en sømmelig Tone i Debatten, end hans Kollega i Folketinget. Selv det mindste ungdommelige Tilløb mødes straks i Landstinget af Formandens ubarmhjærtige Klokke, og han forstaar at skaffe sig Lydighed. Opstaar der alligevel nu og da en lille Kontrovers mellem ham og en hidsig Taler, veed han til enhver Tid at hævde sin Overlegenhed, og han behøver aldrig at rekurrere til sin ophøjede Stilling for at værne sin Autoritet. Det er dog kun ligeoverfor Tingets Medlemmer, at han kjører med saa stramme Tøjler; ligeoverfor Tilhørerne er han langt liberalere end Folketingets Formand. Han bliver ikke nervøs af nogle raske „Hør” og „Bravo” og synes i det hele ikke at have noget imod, at Publikum, naturligvis indenfor en sømmelig Grænse, lægger sin Stemning for Dagen.

Det er ganske interessant at iagttage Liebe paa Formandspladsen. Han sidder altid i en flot, næsten nonchalant Stilling, legende med sin Lorgnet, som han har et ejendommeligt Kast med. Han er rask i sine Manerer, taler hurtig men dog med Vægt, giver Ordet uden alle Former, ringer energisk og kalder