Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/446

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

436

Lomborg. — Lyby.

med sine radikale Anskuelser, men kunde ikke Værge dem ligeoverfor dygtige Angreb fra den modstaaende Lejr.

Lomborg var en ret begavet Mand, navnlig grundig og solid, og han var ganske utvivlsomt en ualmindelig brav Mand, der vilde det gode og kun saa fejl paa, hvad der var godt og tjenligt. Han overværede ofte fra Landstingsmændenes Tilhørerbænke Folketingets Forhandlinger, og her vakte den lille, underlige Mand med det buskmandagtige Ydre altid Opmærksomhed. Enhver, der imidlertid lagde nøjere Mærke til det alvorlige, dybe Blik, fik Respekt for Manden, og saa paa ham med lidt andre Øjne, end det store Publikum. Han døde i Slutningen af 1880 efter længere Tids Svagelighed og efterlod sig det Minde, at han var en alvorlig Mand, der var Agtelse værd baade af Venner og af Modstandere.


Lyby.

Kammerraad, Gaardejer i Hem i Salling. Født den 15. Januar 1825.


Kammerraad Lyby er en gammel Rigsdagsmand, der flere Gange har været Medlem af Folketinget. Han meldte sig tidlig til politisk Tjeneste, idet han allerede den 4. August 1852 stillede sig i Skive imod Bertel Nørgaard, og naaede meget nær ind paa Livet af denne. Ved det første Valg i 1853 bukkede Lyby atter under efter en haardnakket Kamp; men ved det andet Valg samme Aar stod han sig og kom altsaa ind i Folketinget. Aaret efter blev han paany slaaet af Nørgaard, og i 1855 stillede han sig ikke. Derimod søgte og opnaaede han Valg i Bjergets Kro i 1858 og derefter i 1861 paany i Skive, hvor han første Gang bekæmpede og besejrede sin senere saa ihærdige Modstander, den nuværende Folketingsmand for Kredsen, Chr. Jensen af Vadum. I 1864 slog denne Lyby, som derimod Aaret efter valgtes ind i Rigsraadets Folketing. Ved Valget den 20. September 1872 erobrede Lyby Kredsen tilbage fra Jensen efter en meget haard Valgkamp, og ogsaa i 1873 blev