Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/445

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

435

Liebe. — Lomborg.

Liebe er meget arbejdsdygtig, saa at han foruden sin Rigsdagsgjerning er Mand for at udfylde følgende Hædershverv: Medlem af Rigsretten, af Administrationen for de Iselin-Rosenfeldske Fideikommis'er, af Direktionen for Vaisenhuset, af Privatbankens Bankraad, af „Bikubens” Repræsentantskab, af Bestyrelsen for Kristiansdal Kloster og af Bestyrelsen for det Raben-Lewetzauske Fond, ligesom han har været et dygtigt og flittigt Medlem af en Række Kommissioner af stor Betydning. Han er endnu en Mand i en kraftig Alder, og med hvad han alt har præsteret for Øje, tør man haabe paa en Fremtid til Ære og Gavn saavel for ham som for Fædrelandet.


Lomborg.

Fuldmægtig i Thisted. Født den 27. August 1832. Død i Efteraaret 1880.


Da Bladene i sin Tid bragte den Meddelelse, at Landstingsmand Lomborg var død, havde sikkert mange rent glemt, at der ved Valget i 8de Landstingskreds i 1878 valgtes et Medlem med Navnet Lomborg ind i Landstinget. Og dette var ikke saa sært; thi baade før og efter Valget havde man kun hørt den ærede Landstingsmands Navn meget lidt nævne. Det var Venstre og særlig det radikale Venstre, der havde opfundet ham og satte ham ind i vort fredelige Overhus.

Lomborg var dansk Jurist og Fuldmægtig paa et Retskontor i Thisted. Han var en meget afholdt og agtet Mand deroppe, stærkt religiøs vakt og en begavet og ildfuld Lægprædikant. Hans grundtvigianske Anskuelser førte ham over i Venstre og, som flere andre Grundtvigianere, over i den vildeste Lejr. Han blev ivrig Politiker og radikal til det yderste med Folkets Krav og Folkets Rettigheder osv. i Munden ved enhver Lejlighed. Paa denne Konto valgtes han ind i Landstinget; men i dette rolige Herrehus kunde han ikke ret muntre sig, og han faldt mere og mere hen i stille Grublen, noget hans svagelige Helbred yderligere ansporede. Dog et Par Gange var han fremme