Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/453

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

443

Mourier-Petersen. — Müller.

af Bestyrelsen for Randers-—Grenaa Jernbanen osv. Men hans vigtigste og betydningsfuldeste Gjerning indviede han dog i 1866, da han blev Formand for det danske Hedeselskab, utvivlsomt et af de nyttigste og mest frugtbringende Selskaber, vi have herhjemme. I mange Aar har han nu, sammen med Oberstløjtnant Dalgas og Justitssekretær Morville, ledet dette Selskabs Virksomhed med en af alle anerkjendt Dygtighed, og han har herved gjort sig virkelig fortjent og sikret sig et smukt Eftermæle.

Ogsaa i Rigsdagen har han udfoldet en lang og gavnlig Virksomhed. I 1861 sendte Ebeltoftkredsen ham ind i Folketinget, og han holdt Kredsen ved 4 Valg, en Gang dog stærkt trængt af den i sin Tid bekjendte Landmaaler Rejnhold Jensen. Saa i Grundlovskampen i 1866 slog en Gaardmand Jens Andersen Degn ham fuldstændig, og et Forsøg, Mourier-Petersen 4 Maaneder efter gjorde paa at tilbageerobre Kredsen, mislykkedes ogsaa. Derimod valgtes han i Oktober 1866 ind i Landstinget, hvoraf han siden har været Medlem.

Nu til Efteraaret skal han paa Valg igjen. Mourier-Petersen har aldrig spillet nogen betydelig Rolle paa Rigsdagen og synes egentlig ikke anlagt for den politiske Gjerning. Han følger imidlertid godt med, og tager jævnlig Ordet i Sager, hvori han har særlig Indsigt. Han er velbegavet og taler godt og forstandig for sig. Han er en udpræget Højremand med befæstede Anskuelser. I Udvalgene bruges han jævnlig og skal her være virksom og gjøre god Nytte; men det store Publikum mærker ikke meget til ham; men et Vidnesbyrd om den Betydning, Landstinget selv tillægger den alvorlige og forstandige Mand er, at han er valgt til Medlem af Rigsretten.


Müller.

Sysselmand paa Færøerne. Født den 2. Septbr. 1818.


Sysselmand H. C. Müller er en gammel Rigsdagskandidat. Allerede ved det første Valg til Folketinget efter Grundlovens Vedtagelse stillede han sig i Thorshavn, men op-