Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/452

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

442

Moltke. — Mourier-Petersen.

Moltke er et meget stilfærdigt men ligefuldt et meget nyttigt Medlem af Landstinget. Han taler næsten aldrig og gjør sig i det hele slet ikke gjældende, men han er meget flittig og omhyggelig og tager sin Del af Arbejdet baade i Udvalgene og i Partimøderne. Han har derhos en sund politisk Sans og ser paa Sagerne med et roligt, praktisk og lidenskabsløst Blik. Med udprægede konservative Anskuelser forener han en fast Karakter og en yderst støt og solid Optræden. Han hører til dem, man absolut faar Fidus til, og man kan være vis paa hos ham altid at finde et nøje Kjendskab til Forholdene parret med et meget ædrueligt og forstandigt Syn paa dem.

Han er et godt Hoved, navnlig med et sundt Blik, og han er i en særdeles høj Grad afholdt. Den ædle og noble Skikkelse med det aabne Ansigt og med den paa en Gang distingverede og beskedne Optræden gjør et højst tiltalende Indtryk. De smukke Sider af Adelsmanden og af den dannede Mand skinner overalt igjennem. Det er faa Medlemmer af Tinget, som Højre nødigere vilde miste end den ridderlige, støtte og uforsagte Grev Moltke.


Mourier-Petersen.

Hofjægermester, Ejer af Rugaard ved Ebeltoft. Født den 9. Juli 1825.


Hofjægermester Mourier-Petersen er født paa Engelholm ved Vejle og blev i 1843 Student fra Borgerdydsskolen paa Kristianshavn. Seks Aar efter tog han juridisk Embedseksamen, men benyttede iøvrig ikke denne Eksamen, idet han kastede sig over Landvæsenet og i 1857 kjøbte Hovedgaardene Rugaard og Frydensberg i Randers Amt. Her udfoldede han en dygtig Virksomhed som Landmand og kom selvfølgelig hurtig ind i de landkommunale Raad, ligesom Offentligheden ogsaa paa anden Maade lagde Beslag paa hans Kræfter. Han blev Formand for Sogneraadet, Medlem af Randers Amtsraad, Landvæsenskommissær, Formand for Jagtafløsningen, Medlem