Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/451

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

441

Matzen. — Moltke.

imod hans Hensigt, lægger en udfordrende og irriterende Tone over hele Foredraget, saa at det fremtræder langt skarpere, end tilsigtet. Dette fører da atter til bittre Svar og deraf følgende hidsige Sammenstød. Naar man imidlertid bliver lidt mere fortrolig med ham, vil det nok blive klart, at han egentlig er en venlig og velvillig Mand, der paa ingen Maade mener det saa slemt.

Matzen har et meget ungdommeligt Udseende og raske, livlige Manerer. Han ligner med sit robuste Ydre og sit friske, rødmussede Ansigt mere en veltilfreds og velsitueret Landmand end en lærd og forlæst Professor.


Moltke.

Kammerherre, Greve. Ejer af Godserne Jomfruensegede og Lystrup i Præstø Amt. Født den 13. Mai 1833.


Grev Moltke til Lystrup og Jomfruensegede hører til den gamle Adelsslægt Moltke, der har skaffet Danmark saa mange fortjente Mænd og ogsaa har frembragt Politikere af høj Rang og Betydning. Selv har han kun siddet faa Aar paa Tinge, ligesom han oprindelig heller ikke synes at have attraaet egentlig politisk Virksomhed herhjemme. Det var mere Gesandtskabsvirksomhed, han stilede efter.

I 1851 blev han Student fra Borgerdydsskolen paa Kristianshavn og tog 5 Aar efter statsvidenskabelig Eksamen med bedste Karakter. Samme Aar blev han Attaché ved Gesandtskabet i London, og fra 1859 til 1862 var han Legationssekretær i Wien. Dermed opgav han den diplomatiske Løbebane, som han paa en meget ærefuld Maade havde udfyldt, og trak sig tilbage til sine Godset paa Sjælland. Her valgtes han snart ind i Præstø Amtsraad og blev et dygtigt Medlem af dette. Da Udenrigsminister Grev Moltke pludselig døde i 1875, valgtes Grev Moltke-Lystrup i hans Sted ind i Landstinget, og dette Valg fornyedes saa i 1878.