Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/450

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

440

Matzen.

uanfægtet, bragte Stemningen mere og mere over paa Matzens Side. Nu var han utvivlsomt bleven en Mulighed, og da Professor Aagesens pludselige Død berøvede Landstinget en juridisk Kraft, hvortil det absolut trængte, faldt Blikket paa Matzen, og efter nogen Modstræben, lige i første Øjeblik, sluttede Højre sig resolut om ham og valgte ham. Endnu den Dag idag betragter dog Venstre hans Valg som et Slag fra Kjøbenhavnernes Side imod Skattebevillingsretten.

Matzen kom altsaa ind i Landstinget og tog med hele sin virksomme og energiske Natur rask fat. Han viste sig som en særdeles god Taler og afleverede straks nogle Foredrag, navnlig om Universitetets Stilling, der vakte Opsigt ved deres Grundighed og Klarhed. Det var imidlertid givet, at han med sin Fortid og sine Anskuelser særlig maatte komme til at spille en Rolle under de storpolitiske Kampe. Saaledes skete det da ogsaa, og Matzen har paa dette Omraade været en Slags Ordfører for det egentlige Højre og leveret virkelig fortrinlige Indlæg i Debatten. Under den sidste store Konflikt optog han Kampen baade imod Venstre og imod Krieger, og han viste sig at være den førstnævnte Modstander langt overlegen og den sidstnævnte storslaaede Kæmpe jævnbyrdig.

Matzen er allerede en meget betydningsfuld Landstingsmand og meget ivrig i sin Gjerning. Hans livlige Natur faar her ret et Spillerum, og han bevæger sig som en Fisk i de politiske Kombinationers Farvande. Altid virksom, snart i Salen som Deltager i en livlig Debat, snart i Udvalg, i private Konferencer, i Partimøder osv., aldrig træt og aldrig forknyt. Baade hans Frejdighed og hans Virksomhed forplanter sig til hans Omgivelser og river dem bevidst eller ubevidst med. Alene ved det Liv, han skaber og den Beredvillighed til at tage Alt paa sine Skuldre, som udmærker ham, gjør han fortrinlig Nytte. Begyndelsen er saa lovende, at man har Ret til at knytte Forventninger til Fremtiden.

Matzen er et ypperligt Hoved, klar og skarp. Han taler, som sagt, meget godt og formelt smukt. Der er paa en Gang Tankefylde, Klarhed, Aand og Vid. Hans Stemme bærer imidlertid Præg af hans sydslesvigske Herkomst og har bevaret en Akcent, der gjør den skarp og haard, hvilket ofte, vistnok meget