Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/455

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

445

Møller. — Neergaard.

Tale om saadanne, møder han altid frem og det stedse med meget forstandige og praktiske Udtalelser.

Han er vistnok en ganske vel begavet Mand, og han nyder Anseelse som højst solid og paalidelig. I politisk Retning er han afgjort Højremand. Det er sjælden, man hører ham tale, men hans Stilling er derfor ikke mindre klar. Han passer rolig sin Gjerning, følger godt med og benyttedes en Tid til Sekretær. Fremtrædende er han vel ikke i nogen Retning; men hans Paalidelighed og Troskab giver ham Betydning. Han var et dygtigt Medlem af Sparekassekommissionen og skal være temmelig indsigtsfuld paa dette Omraade.


Neergaard.

Kammerherre og Kaptajn. Ejer af Svenstrup Gods i Kjøbenhavns Amt. Født den 26. Marts 1806.


Kammerherre Neergaard til Svenstrup er kongevalgt Medlem af Landstinget. Han blev Student 1822 og tog den 11. April 1827 juridisk Embedseksamen med bedste Karakter. Efter i mange Aar at have været Auskultant i Rentekammeret udtraadte han i 1844 af Statstjenesten og overtog ved Faderens Død Besiddelsen af det prægtige Herresæde Svenstrup. Landbruget og de landkommunale Forhold tog nu al hans Interesse fangen, medens Politikken slet ikke syntes at friste ham. Vel var han en kort Tid Medlem af Roeskilde Stænderforsamling, men hertil indskrænkede sig ogsaa i en Menneskealder al hans politiske Virksomhed. Han sad som en rig og myndig Jorddrot ude paa sit Gods, var en fornem men godgjørende Godsejer og nød Anseelse i vide Kredse.

Saa, da han naaede Oldingealderen, og netop da Kampen rasede stærkest, traadte han atter ind paa den politiske Slagplads. Der blev en Plads ledig som kongevalgt Medlem af Landstinget, og den 9. Januar 1875 fik den næsten 70aarige og noget legemssvage Kammerherre Neergaard denne Hæders-