Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/456

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

446

Neergaard. — Nellemann.

post. Det vakte den Gang med Rette Overraskelse, at den gamle Mand, der aldeles ikke havde taget Del i vor politiske Udvikling, nu følte Lyst til en politisk Gjerning, men paa den anden Side var man glad ved denne sildig vakte Interesse; thi man vidste, at med Neergaard tilførtes der Landstinget en ægte konservativ Kraft, der, efterhaanden som Omvæltningslysterne fik Magt, kunde gjøre virkelig Nytte.

Nu har Neergaard siddet i syv Aar i Landstinget, men endnu staar han lige uberørt, ja næsten lige fremmed for de egentlige politiske Rørelser. De anfægte ham ikke; han sidder støt paa sin Plads som en solid og trofast Vogter for de konservative Interesser, og den Dag oplever ingen, da Neergaard gaar med til liberale Rumlerier af nogen Art. Han hører til de stille i Tinget og taler næsten aldrig; men indenfor sit Parti er han en Mand, hvis Raad søges og følges.

Neergaard skal have gode Kundskaber, en sund Forstand og flersidige Interesser. Han er en varm Fædrelandsven, og i det hele en lojal og offerberedvillig Statsborger. Efter at være kommen ind i Landstinget var han en Tid Formand for Godsejerforeningen, men i denne Stilling var han dog vistnok for konservativ og for lidt bøjelig ligeoverfor Nutidens Krav. Han er Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og Direktør for Sjællands Stifts Brandforsikring. Den Kaptajnstitel, han endnu bærer, er en Reminisens fra Studenterdagene, da han stod ved Studenterkorpset og her avancerede til Kaptajn.


Nellemann.

Justitsminister og Minister for Island. Dr. juris. Født den 1. November 1831.


Danmarks Justitsminister, Johannes Magnus Valdemar Nellemann er født i Kjøbenhavn den 1. November 1831, men har gaaet i Slagelse Latinskole, hvorfra han i 1849 dimitteredes som en særdeles flink Student. Aaret efter tog han