Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/465

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

455

P. Pedersen. — S. Pedersen.

Stilling, og tager kun saare sjælden Del i Forhandlingerne, men om hans Standpunkt og gode Højresind giver hans Afstemninger paalidelige Vidnesbyrd.

P. Pedersen er et meget godt Hoved og tænker navnlig skarpt og klart. Han taler med Lethed og med virkelig Dygtighed, saa at hans Indlæg altid have Vægt. Der er over hans Person udbredt et Skær af Tørhed og Sejghed, men tillige af Karakterstyrke, som virker tillidindgydende. Han er en retskaffen og velanset Mand, men noget stærkt Følelsesliv gjærer der sikkert ikke i ham. Heri maa Forklaringen søges til hans noget lunkne og tilbageholdende Standpunkt ligeoverfor Danmarks Forsvarssag. Men iøvrigt er han en dygtig Mand, der baade paa Rigsdagen og i andre offentlige Stillinger gjør god Nytte.


S. Pedersen.

Smed og Husmand i Jetsmark i Vendsyssel. Født den 14. Decbr. 1826.


Smed Søren Pedersen er ogsaa en gammel Folketingsmand. Han valgtes første Gang den 14. Juni 1861 i Hjørring Amts 5te Valgkreds (Halvrimme) og holdt Kredsen ved de to følgende Valg i 1864. I 1865 blev han besejret ved Valget til Rigsraadets Folketing og Aaret efter ogsaa ved Valget til Rigsdagens. Saa i Halvfjerdserne valgtes han ind i Landstinget, hvor han senere har havt Sæde.

S. Pedersen har været et dygtigt Medlem baade af Folketinget og af Landstinget. Nogen fremtrædende Del i Forhandlingerne har han vel ikke taget; men han har som oftest staaet paa den fornuftige Side og hver Gang han har talt, har han klaret meget godt for sig. Han har ogsaa nu og da taget Del i den politiske Agitation ude i Landet og har altid gjort Lykke hos det besindige og forstandige Publikum ved sin rolige, lidenskabsløse og meget logiske Argumentation. Ved det store og bevægede politiske Møde i Aalborg i 1873, hvor Berg blev nægtet Ordet af Forsamlingen paa Grund af hans respektstridige Ad-