Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/468

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

458

W. Petersen. — Carl Ploug.

Type. Han fylder sin Plads og gjør god Nytte, ligesom hans hele Personlighed og Fremtræden giver Stillingen et tiltalende Relief. I Storpolitiken træder han ikke frem, men har iøvrigt, ved Siden af at være en virkelig Kjøbstadrepræsentant, der paa sit eget Omraade baade har Indsigt og noget at sige, sunde konservative Anskuelser. Paa sit specielle Felt har han et friere og større Syn, end mange af hans Standsfæller. I Landstinget sidder han ved Siden af Krieger og paavirkes vel nu og da af denne geniale Mand, men som Regel sporer man hos Petersen en vis Selvstændighed og en selvdannet Mening om de foreliggende Spørgsmaal. Han gjør, som sagt, Fyldest Paa sin Plads og er en smuk Repræsentant for Kjøbstæderne.


Carl Ploug.

Dr. philos. Kjøbenhavn. Født den 29. Oktbr. 1813.


Vor Frihed har ikke fostret nogen Mand, der er bedre kjendt af det danske Folk end Carl Ploug. I enhver Vraa, enhver Hytte i Landet vil man vide, hvem han er og muligvis endog have Dommen over ham færdig. Der har været Tider, hvor hans Navn har været paa alles Læber, snart velsignet og snart forbundet efter de forskellige Standpunkter, men i en Henseende har han allevegne og til alle Tider været sit Folks Yndling, det er som Digter. Ingen har bedre end han kunnet ramme det ædle Følelsesliv i Folket, ingen har sandere end han kunnet tolke Folkets Længsler og dets gærende Haab, ingen har talt Danmarks Sag varmere, og ingen har været mere istand til at rive det virkelige Folk med sig, end Ploug som Digter. I Folkebevidstheden er der draget en skarp Grænse mellem Ploug som Digter og Ploug som Politiker, som om det var to helt forskjellige Personer, over hvem Dommen ogsaa kunde lyde højst forskjellig.