Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/467

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

457

W. Petersen.

W. Petersen.

Etatsraad og Grosserer i Odense. Født den 6. Marts 1817.


Etatsraad W. Petersen fik i 1856 Sæde i Rigsraadet efter Lov af 2. Oktober 1855 og valgtes derefter i 1866 til Rigsdagens Landsting, hvor han senere har havt Sæde. Han var i Odense en meget anset Mand, der tog en særdeles virksom Del i det kommunale Liv, og i det hele arbejdede ivrig for Byens og Provinsens Interesser. Den almindelige Tillid, han nød førte ham ganske naturlig ind i Folkerepræsentationen.

Han har nu siddet mange Aar i Landstinget og regnes blandt dettes dygtigere Medlemmer. I Forhandlingerne har han tidligere taget megen Del og altid talt godt og forstandig, men i de senere Aar hører man sjældnere fra ham. Vel er han en afgjort og paalidelig Højremand, men man antager dog, at han ikke har været uberørt af de sidste Aars saakaldte Børsbevægelser. Han er en begavet Mand, der navnlig har megen Indsigt i merkantile og kommunale Sager, og han har en ikke ringe Lethed i Brugen af det mundtlige Ord. Under de sidste store Tolddebatter tog han igjen en baade levende og meget dygtig Del i Forhandlingerne. Han er velset baade i og udenfor Tinget. I Odense har han endnu mange Tillidshverv, deriblandt den kontrollerende Direktørpost i „Fyens Diskontokasse” og en betroet Stilling i Byraadet.

Vore Kjøbstæder have altid trængt og trænge da ogsaa endnu til dygtige Repræsentanter, der kunne hævde de vigtige og betydningsfulde Særinteresser, som Kjøbstæderne utvivlsomt have. Det er disse Særinteresser, der har kaldt Petersen frem paa den politiske Kampplads, og for disse er han en dygtig Repræsentant og en paalidelig Forkæmper. Det særdeles agtede kommunale Navn, han havde erhvervet sig, den almindelige Tillid, han nød, hans borgerlige Anseelse og hans smukke, værdige Personlighed gjorde ham til en selvskreven Repræsentant. Vore Kjøbstæder burde i det hele lægge langt mere Vægt paa at skaffe sig selvstændige og dygtige Repræsentanter, og i saa Henseende kan netop Etatsraad Petersen afgive en passende