Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/476

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

466

Carl Ploug. — S. P. Raben.

de mange bristede Illusioner, holder han ved dem med en rørende Sangvinitet. Han er uegennyttig som faa og har aldrig eftertragtet noget for sig selv. Det har kun været ham om Ideerne at gjøre. Han er en glødende Patriot, hvis Hjærte altid har slaaet i Takt med Fødelandets, og han vil dets Værn til det yderste, om der end er en beklagelig Vaklen hos ham med Hensyn til Midlerne. Sin Konge er han en lojal og hengiven Undersaat, og de Bitterheder, hans Stemning i 1864 aflokkede ham, har han forlængst udsonet baade i Tale, Skrift og Digt. Ved Universitetets Jubelfest i 1879 stod han omgiven af Studenter og tolkede i varme og begejstrende Ord Studentens Følelser ligeoverfor Kongehuset og den tilstedeværende Kronprins.

Ploug er i det hele en sjælden Mand, helstøbt og klar. Der er over ham et Præg af Mandighed, som er saare sjælden i vor bløde Tid. Hans Gang er fast og determineret, og enhver Bevægelse hos ham er sluttet og energisk. Hans Ansigt er som fattet ind i en Ramme af graat Haar og Skjæg, og han ser altid alvorlig, næsten vredladen ud; men naar saa uventet et lyst Smil opklarer dette Ansigt, da virker det som Solen paa en regntung Dag. Hans Vandel og Karakter er pletfri, og det er umuligt andet end at denne alvorlige Mands mærkelige Livsgjerning maa aftvinge hans Modstandere Agtelse, hans Venner Kjærlighed og Beundring.

Lunds Universitet kreerede ham for faa Aar siden til Dr. phil., vel nærmest som en Anerkjendelse af ham som Digter, men vel ogsaa som en Tak for hans Kjærlighed til det svenske Folk; ogsaa herhjemme er en varm Tak ydet ham baade fra Kongen og fra Folket for hans Kjærlighed til Danmark.


S. P. Raben.

Gaardejer i Vonsild. Født den 2. Oktober 1819.


Gaardejer S. P. Raben i Vonsild hører til de brave slesvigske Patrioter, hvis trofaste danske Sindelag stod sin Prøve i