Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/483

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

473

N. Rasmussen. — Rosenørn.

Men en betydelig Personlighed er han med rige Evner, en sjælden Karakterstyrke og en rastløs Flid. Han er tillige en alvorlig Mand med et dybt Gemyt og med aandelig Vækkelse i mere end en Retning. Han er stolt over at være Bonde og prætenderer intetsomhelst andet. Hans Klædedragt, Sprog, Manerer og Fremtræden — alt er den jævne Landbrugers. Desværre er hans Helbred ikke godt og har navnlig i den senere Tid været skrøbeligt. Han er en Mand, der med Ære udfylder sin Plads, og som har hjemme i en lovgivende Forsamling. Hans Valgperiode udløber til Efteraaret; men hvis hans Helbred ikke byder ham at stoppe, vil hans Valg være sikrere end nogen andens.

Han er valgt til Medlem af Rigsretten.


E. E. Rosenørn.

Kammerherre, Overpræsident i Kjøbenhavn. Født den 7. Novbr. 1810.


Kammerherre Rosenørn er kongevalgt Medlem af Landstinget og har nu været det paa tredje Aar. Han er en Søn af Godsejer Ulrik Andreas Rosenørn og Juliane Marie Schack og er født paa Benzonslund ved Holbæk. I 1830 blev han Student fra Herlufsholms Skole og otte Aar efter juridisk Kandidat med bedste Karakter til begge Prøver. Hans Hu stod til at blive Godsejer, ligesom Faderen, og i 1841 blev han først Medejer og senere Eneejer af det gamle historiske Herresæde Voergaard i Vendsyssel, som han besad indtil 1872. Men ogsaa offentlig Virksomhed lokkede ham, og i 1855 søgte han i Vardekredsen Valg til Folketinget. Han stod ene paa Valgtribunen og kaaredes, ligesom han ogsaa gjenvalgtes i 1858 og 1861, dog hver Gang efter nogen Modstand. Ved Valgene i 1864 og 1865 stillede han sig ikke, men derimod under Grundlovskampen i 1866, hvor han søgte og fik Valg i Hjerting. Siden 1869 har han ikke havt Sæde i Folketinget, idet han ved Valget hint Aar undlod at stille sig.