Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/497

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

487

Skeel. — Mads Strandskov.

ham i Politiken og som Minister. Den paafaldende Brugbarhed har overalt gjort sig gjældende. Men stiv kan han som sagt være, og saa er han ikke til at rokke. Det har Kjøbenhavns Børs og da særlig en af dens Matadorer faaet at mærke.

Til Efteraaret skal han paa Valg, men ligesom man ikke godt vilde kunne tænke sig Ministeriet Estrup uden den trofaste og kollegiale Skeel, saaledes vilde man heller ikke kunne tænke sig Landstinget uden den energiske og konservative Mand.

Han er Patron for Roeskilde adelige Jomfrukloster og Medlem af Bestyrelsesraadet for den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.


Mads Strandskov.

Gaardejer af Hjærtebjerg paa Møen. Født den 23de August 1823.


Der hører under vore smaa Forhold ikke meget til for at vække Opmærksomhed eller for at naa en vis Art af Berømmelse. Et dristigt Ord, et overraskende realistisk Billede kan ofte være nok til at gjøre det Navn, der hidtil har været ganske fremmed, bekjendt og bemærket i vide Kredse; men den Berømmelse, der herved naaes, er sjælden af en synderlig smigrende Art.

En enkelt Udtalelse bragte en Tid Mads Strandskovs Navn paa alles Læber, rigtignok med en højst forskjellig Betoning. Han var en skikkelig og dristig Gaardmand nede paa Møen, som ingen udenfor Kridtlandet kjendte, men saa kom han ved en af de saakaldte „Folkefester” eller lignende til at bruge et meget drastisk og meget realistisk Billede, der ret egnede sig til at slaa ned i den Kreds, hvori han befandt sig, nemlig at ufolkelige Ministre skulde slaas ned som snivede Heste. Han har vel aldrig villet vedkjende sig denne Gjengivelse af hans Ord, og det er ogsaa rimeligt nok, at Vendingen har været mindre stødende; men saameget turde være utvivlsomt, at Lignelsen med snivede Heste har været overført paa de Ministerier, „Folket” ikke synes om. Udtalelsen fløj i sin plumpeste Form