Spring til indhold

Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/498

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Denne side er blevet korrekturlæst

488

Mads Strandskov.

Landet rundt, vakte Opsigt og skaffede Mads Strandskov en vis Berømmelse. De radikale jublede over de dristige Ord, medens de besindige i Landet harmedes over dem.

Det var klart, at nu var Mads Strandskov knæsat af vort Demokrati, nu havde han vist sig værdig til at kaares til Tinge. Da Venstre i 1873 havde nægtet Finantslovens Overgang til anden Behandling og Folketinget derefter blev opløst, stillede Strandskov sig som en rasende Venstremand imod Grev Holstein-Ledreborg, som endnu den Gang var Højremand. Strandskov led dog et afgjort Nederlag, men hans Tid skulde nok komme. Han levede nu nogle Aar paa sin „Berømmelse” og tog ret levende Del i den lokale Agitation, men intet bevinget Ord gik dog senere over hans Læber. Han hørte til dem, der berusedes af Venstres store Valgsejr i 1876, og han troede, at nu var det forjættede Land naaet. Han blev derfor baade skuffet og forbittret, da det viste sig, at Venstre om muligt var længere borte fra sit Eldorado end nogensinde, og den provisoriske Finantslovs rolige Forløb, og navnlig Afslutningen den 7. og 8. Novbr. 1877 beredte ham en virkelig Sorg. Men samtidig modnedes hos ham en sund og forstandig Erkjendelse af, at alt her i Verden krævede sin naturlige Udvikling, og at før „den stille Magt” fik udført sin Gjerning, vilde Venstresagen ikke vinde endelig Sejr.

Da han derfor i 1878 kom ind i Landstinget, var det ikke længere den frejdige og dumdristige Demokrat, der stillede sig i Breschen, men den rolige og besindige Bonde, der var rede til at gjøre et besværligt Arbejde og til at tage en Forhandling op. Dette Omslag kjendte imidlertid det store Publikum ikke, og alle længtes efter at se den forvovne Mads Strandskov, som man i Fantasien havde udmalet sig som en halvvild Buskmand med Lidenskabens og Fanatismens Ild glødende i det mørke Øje. Hvor skuffedes man ikke! Man saa en firskaaren, bredskuldret, kjærnesund Mand med røde Kinder og venlige blaa Øjne, mere lig en rask Sømand end en forstokket Demagog. Der var ikke Spor af noget frygteligt ved ham, snarere noget godmodigt og venligt. Og dette bekræftede sig. Han viste sig at være en sund og medgjørlig Natur, en brav Mand og en fordragelig Modstander.