Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/511

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

A. Folketinget.

Andersen, Peter, Gaardejer af Jydstrup i Sorø Amt, er født den 26. Septbr. 1842. Da P. Chr. Zahle frivillig opgav sin Stilling som Repræsentant for Ringstedkredsen, samlede de Radikale sig om P. Andersen, og han blev den 24. Maj 1881 valgt uden Modkandidat. Ved Valget i Juli Maaned s. A. havde han Baron Wedell-Wedellsborg imod sig, men slog denne med 1268 Stemmer imod 590. P. Andersen tilhører Bergs Gruppe paa Rigsdagen; han er en net Bonde med et rart og ganske intelligent Ansigt. Et Par Gange har han havt Ordet og har da klaret godt og forstandig for sig. Han skal være en ganske velbegavet og brav Mand; han er Medlem af Sorø Amtsraad.

Bay, Ejer af Follerupgaard ved Fredericia, er født den 17. April 1835. Han nedstammer fra en af disse gamle Provins-Kjøbmandsslægter, som i flere 100 Aar have været bosat paa samme Sted og som til enhver Tid har havt den største Forretning hver paa sin Plads. Hans Fader havde nu i Rudkjøbing arvet en saadan Forretning og vilde, at den igjen skulde gaa i Arv til Sønnen. Denne blev derfor opdraget til Handelen og tilbragte flere Aar i Forretninger i England og Skotland, men et noget svækket Helbred og Ulyst til Gjerningen gjorde, at han opgav Handelsvejen og med Energi kastede sig over Landbruget. I 1860 kjøbte han Follerupgaard ved Fredericia, og gjorde den til en Mønstergaard. Den intelligente, be-