Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/512

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

502

Bay. — Blem.

rejste og energiske Mand vandt snart Anseelse i Egnen og valgtes i Oktbr. 1863 til Formand for Sogneraadet, hvilken Virksomhed han paa en saare tilfredsstillende Maade udførte saavel under Krigen og den fjendtlige Okkupation som senere ved Skadeserstatningens Regulering. Paa Grund af Familieforhold trak han sig senere ud af al offentlig Virksomhed, men efterat han paa et Møde i Højrup Kro paa en heldig Maade havde taget en politisk Debat op med Berg, henledtes Opmærksomheden paa ham som Politiker, og paa indtrængende Opfordringer stillede han sig den 3. Jan. 1879 i Vonsildkredsen imod Hans Buch og naaede 419 Stemmer imod 515. Da han i Maj 1881 atter lod sig overtale til at gaa frem, var det saaledes under ret gunstige Chancer. Han valgtes ogsaa med 502 Stemmer, medens hans 2 Modkandidater tilsammen kun fik 403. Baade Sorg og Overraskelse vakte det derfor i Højrekredse, da Bay ved Valget 2 Maaneder efter bukkede under for Kjøbmand Poul Roed af Kolding med 626 Stemmer imod 795; men det betydelige Stemmeantal, Bay naaede, giver dog Haab om, at han endnu en Gang kan erobre Kredsen. Bay var altsaa kun 2 Maaneder i Rigsdagen og fik ikke Lejlighed til at udtale sig. Han skal imidlertid være en ypperlig Taler og navnlig have et godt Greb paa at vinde de Smaa, og der er ingen Tvivl om, at han i det hele er særdeles begavet. Over hans Optræden er der et vist engelsk Snit, som sagtens hidrører fra de Aar, han i sin Ungdom tilbragte paa de brittiske Øer.

Blem, Markus Peter, Ejer af Engegaard ved Rønne, er født den 8. Marts 1848. Rønnekredsen var en sikker Højrekreds, paa hvilken Lucianus Kofod i lang Tid havde et godt Hold, men han forspildte det af en eller anden Grund, og da Opløsningen kom i Maj 1881, viste det sig umuligt at gjennemføre hans Valg. Højre opstillede da Kaptajn Aarøe, medens Venstre samlede sig om den velansete og moderate Gaardejer Blem. Ved Valget den 24. Maj sejrede han med betydelig Overvægt, og det samme gjentog sig 2 Maaneder efter. I Folketinget har Blem talt enkelte Gange, navnlig om bornholmske Anliggender. Han taler med stor Geläufigkeit og med et syngende Foredrag, uden Interpunktion og uden Nuancering. Det er forstandige,