Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/513

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

503

Blem. — Bøtker. — Carstensen. — Christiansen.

men ikke særlig vægtige Indlæg, han leverer. Han ansee for en velbegavet og meget brav Mand.

Bøtker, Johan Poulsen, er Gaardejer i Møldrup ved Bræstrup og er født den 11. Januar 1847. Han var en aldeles ukjendt Mand i det politiske Liv, da han ved Valget den 24. Maj 1881 opstilledes som radikal Venstremand i Bræstrupkredsen, hvor Kroejer Faaborg ikke længere ønskede Gjenvalg. De moderate Venstremænd stillede Niels Jensen Toustrup imod Bøtker, men denne sidste sejrede med 1063 St. imod 817. Ved Valget i Juli s. A. valgtes han atter med et imponerende Stemmetal. Paa Rigsdagen har han ikke talt, men han følger Berg som en trofast Menig.

Carstensen, Christian Ehrenfried, Proprietær til Vejlegaard iThy, er født den 9. Februar 1825. Han repræsenterer Vestervigkredsen, hvor Højesteretssagfører Bagger efterhaanden havde gjort sig umulig som Højres Kandidat. Allerede ved Valget den 3. Januar 1879 søgte Højre at formaa Carstensen til at stille sig, men den Gang vægrede han sig bestemt. Da Opløsningen kom i Maj 1881, gav han endelig efter for de indtrængende Opfordringer og valgtes ved Kaaring uden Modkandidat. Ved Valget 2 Maaneder efter stillede Venstre en Mand op imod Carstensen, men uagtet denne frejdigere end de allerfleste tonede Højreflaget, valgtes han dog med en knusende Majoritet. Han antages at sidde fast i Kredsen, hvor han nyder stor Anseelse, og hvor han virker som et meget nyttigt Medlem af Amtsraadet. I Folketinget har han sluttet sig trofast til Højremindretallet og anses for et af dettes paalideligste Medlemmer. Han har kun sjælden talt, men følger godt med og anses for velbegavet, ligesom han er meget afholdt af alle Partier. Han er en af Folketingets Sekretærer.

Christiansen, R., Forpagter af Brænderupgaard og Eskelund samt Ejer af Stjernegaard, alle paa Fyen, er født i Ryslinge den 3. Januar 1840. Hans Fader er det kongevalgte Medlem af Landstinget, Chr. Rasmussen af Ryslinge. Han gjennemgik den almindelige Almueskole og tog derefter Afgangseksamen