Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/514

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

504

Christiansen. — Feldthusen.

med Udmærkelse paa Fyens teoretiske Landvæsensinstitut. Han var saa nogle Aar Forvalter, indtil han i 1865 forpagtede Brænderupgaard. Samtidig var han i 2 Aar Lærer i Landmaaling, Nivellering og Husdyravl paa Ryslinge Højskole. Han blev snart en meget anset Mand paa sin Egn, blev Forligsmægler i Tyendesager, Taksationsmand, Vandsynsmand, Sekretær og Kasserer ved Svendborg Amts landøkonomiske Selskab samt Medlem af Expropriationskommissionen for de sydfyenske Jernbaner. Han udvidede med stor Dygtighed sin Landbedrift, saa at han nu er Forpagter af to store Gaarde og Ejer af en kun lidt mindre. I 1873 stillede han sig i Kværndrupkredsen og naaede trods et meget kort Varsel c. 300 Stemmer. Paa indtrængende Opfordring stillede han sig i 1876 som Højres Kandidat i Nyborg imod Tange og naaede her henved 900 Stemmer. Den 3. Januar 1879 slog han Tange med 7 Stemmers Overvægt, men Folketinget forkastede Valget af temmelig intetsigende Grunde og et halvt Aar efter sejrede Tange med 1346 Stemmer imod Christiansens 1270. Ved Valget den 24. Maj 1881 sejrede Christiansen atter over Tange, og skjønt der kun var 12 Stemmers Forskjel, blev Valget dog nu godkjendt. To Maaneder efter faldt imidlertid Christiansen igjen, denne Gang imod Niels Jensen af Toustrup. Der gaar et meget fordelagtigt Ry af Christiansens Valgkampe. Han skal være overordentlig vel instrueret, en livlig og behændig Taler, og han skal navnlig have lagt en i høj Grad vindende Hensynsfuldhed for Dagen i Debatten, i stik Modsætning til Hr. Tange, der ved saadanne Lejligheder var yderlig hensynsløs. I Folketinget talte han en Gang, og det meget godt og meget moderat. Hun raadede ivrigt til Imødekommen og var en bestemt Modstander af Opløsningen i Juli. Af politisk Farve er han Højremand, men moderat og medgjørlig. Han er et meget godt Hoved og en i høj Grad agtet og anset Mand.

Feldthusen, Johannes, Gaardejer af Høve i Sorø Amt, er født den 13. Januar 1836. Han er en i sin Egn meget agtet Mand og Medlem af Amtsraadet. Paa Højres uheldige Valgdag den 25. Januar 1876 stillede han sig i Skjelskør og slog Grev Holstein-Holsteinborg. Den 3. Januar 1879 erobrede