Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/515

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

505

Feldthusen. — Grøn. — C. F. Hage.

Greven Valgkredsen tilbage og holdt den den 24. Maj 1881, rigtignok begge Gange stærkt trængt af Feldthusen. Ved Valget i Juli 1881 sejrede derimod denne paany og er altsaa igjen Medlem af Folketinget. Han tager ikke megen Del i Forhandlingerne og er vistnok kun jævnt begavet, men han følger ret godt med. Imod hans Karakter har ingen noget at indvende, og man baade agter og holder af den lille Mand med det rare, godlidende Ansigt.

Grøn, Niels Christian Nielsen-, Gaardejer af Klakring ved Vejle er født den 4. Maj 1853 ovre i Løgstøregnen. Han blev Seminarist fra Gjedved og derefter Højskolelærer ovre paa Lolland. Her gjorde hans gode Evner og hans Venstresind, at han blev opfordret til at stille sig i Saxkjøbingkredsen den 24. Mai 1881 imod Konsul Stürup; han efterkom Opfordringen og vandt en smuk Sejr, samt holdt Kredsen i Juli s. A. imod den bekjendte Forstander Budde. Grøn taler kun sjælden i Rigsdagen, men er ganske virksom og livlig. Han er en af Folketingets Sekretærer. Der er ingen Tvivl om, at han baade er en velbegavet og en brav Mand, men han er meget ung og har meget ungdommelige Anskuelser og af og til en tilsvarende Optræden. Han er vel Venstremand, men meget moderat, og han er en varm og oprigtig Fædrelandsven.

Hage, Christopher Friedenreich, Cand. polit., Løjtnant og Grosserer i Kjøbenhavn, er født den 28. November 1848 paa Liselund ved Nakskov. Han hører til den berømte Slægt og blev bestemt for den studerende Bane. Atten Aar gammel blev han en meget flink Student fra Nykjøbing Skole. Fire Aar efter tog han statsvidenskabelig Eksamen med et glimrende Udfald. Han blev derpaa Sekondløjtnant i Artilleriet, men fortsatte sine statsvidenskabelige Studier med Kraft og tog i 1875 Universitetets Guldmedaille for en statsvidenskabelig Afhandling. Aaret efter blev han Kjøbmand i Nakskov og det var som saadan, at han den 3. Januar 1879 stillede sig i Nykjøbing paa Falster imod Rasmus Claussen og naaede meget stærkt ind naa denne. Han flyttede nu til Kjøbenhavn som Grosserer og vandt ogsaa snart her et Navn ved sine sjældne Evner. Han tog