Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/516

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

506

C. F. Hage. — Falbe-Hansen.

levende Del i alle Børsbevægelserne, blev Medlem af Grosserersocietetets Komitte og var en af dem, vor Børs afsendte for at undersøge de ved Nordenskjølds Ekspedition aabnede nye Handelskilder paa Siberien. Dette Hverv skilte de udsendte sig meget godt ved, og det Skrift, de herom har udgivet, og som Hage sikkert har størst Andel i, var særdeles vel udarbejdet og baade interessant og lærerigt. Da Børsoppositionen begyndte at rejse sig, tog han straks levende Del i den, og det var nærmest paa den som Grundlag, at han den 24. Mai 1881 stillede sig i Kjøbenhavns syvende Kreds, hvor den gamle og fortjente Casse ikke længere vilde stille sig. Imod Hage gik Ingeniørkaptajn Sommerfeldt frem, men Hages Venner udfoldede en i Kjøbenhavn aldeles ukjendt Agitation, efter engelsk Mønster, og han sejrede da ogsaa paa Valgdagen. Valgkampen førte han med ualmindelig Dygtighed og Behændighed. Ved Valget to Maaneder efter stod han ene paa Valgtribunen og kaaredes. I Folketinget har han tilkæmpet sig en vis Anseelse. Han har talt flere Gange og talt ypperlig, og han har vundet Venstres Hjærter ved en skarp Kritik af det bestaaende. Hans Stemme er lidt snøvlende og han taler ætsende — noget paa Hørupsk Maner —, men han kan sige Ting ganske morsomt og ganske aandfuldt. I en mærkelig Grad har han Folketingets Øre, og naar han rejser sig og taler, lytter alle efter. I en vis Forstand er det meget godt, hvad han siger, men han er negativ: bryder altid ned, rejser aldrig op. Han er vel Højremand, men paa ingen Maade ministeriel, og vel næppe helt at lide paa. Han er et glimrende Hoved, klar og skarp, og han kan ogsaa som Politiker blive en Dygtighed, men sympatetisk eller yndet er han ikke. Han er stolt, aandsaristokratisk, meget selvbevidst, og noget Følelsesliv spores der slet ikke hos ham.

Hansen-Falbe, Vigandt Andreas, Professor i Statsøkonomi ved Kjøbenhavns Universitet, er født den 24. Septbr. 1841 i Odense, hvor hans Fader, den engang meget omtalte J. J. Hansen, var Prokurator. Han blev 1862 Student fra Odense Skole og tog i 1867 statsvidenskabelig Eksamen. Man knyttede store Forventninger til hans videnskabelige Fremtid. I 1873 blev han Chef for det statistiske Bureau og