Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/520

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

510

Jensen. — Jørgensen. — J. K. Larsen.

lig moderat Mand er han dog fremdeles, og han er en varm Patriot samt i det hele en ideel og alvorlig Natur.

Jørgensen, Lars, Lærer i Birket paa Lolland, er født den 22. August 1840. Han var en i Politiken ganske ukjendt Mand, da han den 26. Juli 1881 opstilledes af Venstre i Nakskov og til alles Overraskelse slog den flinke Højremand J. Steffensen med over 100 Stemmers Overvægt. Han viste sig paa Rigsdagen at være en net Mand med et ganske intelligent Ydre, og hans første Tale tydede paa en virkelig moderat Stemning hos ham. Senere er den dog bortdunstet og har givet Plads for en til Tider ligefrem komisk Vigtighed. Hans Udtalelser om det lærde Skolevæsen vakte megen Moro og var typisk for den ensidige grundtvigianske Højskole- og Lærerdannelse. Han taler iøvrig let og godt for sig, og er vistnok baade en begavet og en meget respektabel Mand.

Larsen, Jens Kristian, Overretssagfører i Aalborg. Han er født paa Rottrupgaard i Vendsyssel den 20. Avgust 1840 og blev i 1861 Student fra Aalborg Skole. Den 22. Maj 1868 blev han juridisk Kandidat med bedste Karakter og samme Aar Sagførerfuldmægtig i Hjørring. Senere arvede han Rottrupgaarden efter Faderen og var samtidig Underretssagfører i Ulsted pr. Aalborg. Derpaa fik han Bestalling som Overretssagfører og tog Bopæl i Aalborg. Han erhvervede sig allevegne megen Agtelse ved sin hæderlige Karakter og bramfri Vandel, og han ansaas for en Mand med besindige og maadeholdne Anskuelser. Efter Hofjægermester Nyholms Død blev han opfordret til at stille sig i Aalborg ved Suppleringsvalget til Folketinget, og man nærede en Tid den Tro, at han ved sin Moderation egnede sig til at være begge Partiers Kandidat. Ved de afholdte Vælgermøder udtalte han imidlertid saa afgjorte Venstreanskuelser, at Højre umulig kunde akceptere ham, og derfor opstillede den tidligere Folketingsmand, Avditør H. C. Steffensen imod ham. Paa Valgdagen den 5. Juli 1882 vandt Larsen en smuk Sejr, idet han fik 1282 Stemmer, medens Steffensen kun fik 680. Den agtede Slægt, fra hvilken han er udgaaet, og den hæderlige Karakter, han selv har lagt for Dagen, borger for, at