Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/519

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

509

Holck. — Jensen.

under for den nye Profet, der under Valgkampen fik en vistnok afgjørende Støtte af Jens Busk. Dog fast sidder Holck næppe i denne Valgkreds. I Rigsdagen har han sluttet sig nær til Berg og har talt flere Gange fra et udpræget radikalt Standpunkt. Han taler godt og med megen Lethed, men noget stærkt Indtryk af den forvovne Folketaler har man dog ikke faaet. Han er utvivlsomt en ret begavet Mand, men han rummer vistnok stærke Lidenskaber og megen Bitterhed. Han er en ivrig Totalafholdenhedsmand og er Medudgiver af et Blad med en religiøs og humanistisk Tendents.

Jensen, Niels, Gaardejer af Toustrup ved Silkeborg, er født den 30. November 1846. Næppe 26 Aar gammel valgtes han første Gang til Folketingsmand, idet han, der nød megen Anseelse i sin Hjemstavn baade for hans Karakter og hans Evner, den 20. Septbr. 1872 opstilledes i Skanderborgkredsen, hvor han efter en meget hidsig Valgkamp besejrede den ivrige Bjørnbakker Sophus v. Haven. Det var Højre, der satte den begavede og elskværdige Bonde ind paa Rigsdagen, hvor han, paa Grund af sit ungdommelige Udseende, i Begyndelsen gik under Navnet „Konfirmanden”. Han sluttede sig vel i Rigsdagen til Venstre, men var selv yderst moderat og medgjørlig, saa at han var afholdt af alle. Han lagde en respektabel Dygtighed for Dagen og var i det hele en lovende Politiker. Ved Valgene i 1873 og 1876 valgtes han saagodtsom uden Modstand; men den 3. Januar 1879 havde Radikalismen vundet saa stærk Indgang i Kredsen, at han ganske uventet blev slaaet af Gaardejer J. Sørensen og det endogsaa med over 350 Stemmers Overtal. Hans Skæbne i Skanderborgkredsen var hermed afgjort, og han søgte da heller ikke Valg her den 24. Maj f. A., men derimod i Bræstrupkredsen, hvor Bøtker dog slog ham. Derefter stillede han sig paa Opfordring i Nyborg den 26. Juli som Venstres Kandidat og overvandt da den flinke Christiansen. Hans Valgkamp førtes smukt og hensynsfuldt, og dertil svarer ogsaa hans Stilling paa Tinge. Han er en velbegavet Mand og en særdeles hæderlig Karakter; men det har ikke kunnet undgaas, at den hidsige Politiske Strid ogsaa har afsat nogen Bitterhed i hans milde og bløde Sind. En virke-