Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/518

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

508

H. J. Hansen. — J. Hansen. — Holck.

med nogen Smagløshed, har været det fremtrædende Mærke. Han er en af Folketingets Sekretærer.

Hansen, Jørgen, Lærer i Ølstykke i Nordsjælland, er født den 6. April 1837. I den politiske Agitation i Nordsjælland har han i slere Aar spillet en Rolle, og har vist sig som en radikal og lidenskabelig Venstremand. I 1875 stillede han sig i Frederiksborg imod Lars Dinesen, men Udfaldet blev meget kummerligt. Saa dumpede han den 24. Maj 1881 pludselig ned i Kværndrupkredsen — Svendborg anden Valgkreds — imod den brave, moderate Venstremand, Friskolelærer Stenbæk og vandt mærkværdigvis Sejr, dog kun med 18 Stemmers Overvægt. I Juli Maaned var hans Sejr absolut afgjørende. Han har i Rigsdagen vist sig at være en fanatisk Venstremand af den skrappeste Art, og han har tillige vist, at han er en ret begavet Mand, der taler meget godt for sig og meget let. Fra hans krasse Standpunkt ere hans Foredrag gode og i al ønskelig Grad klare og distinkte; men hans Lidenskab, som han dog øjensynlig bestræber sig for at tøjle, løber nu og da af med ham og forleder ham til smagløse Udtalelser, saasom til ildebetænkte og ukloge Ytringer om Kongemagten. Han er en ganske interessant Personlighed med et sydlandsk Ydre og et ildfuldt sort Øje. Han gjør Indtryk af at vare en alvorlig, med stærke Lidenskaber og ualmindelige Evner udrustet Mand, og han er blandt sine Partifæller meget agtet og anset.

Holck, Andreas Ulrik Oxholm, Menighedsforstander i Kjøbenhavn, er født den 29. Maj 1844. Han var nok oprindelig Kjøbmand, men havnede efter forskjellige Livsomskiftelser som „Præst” i Kjøbenhavn for et metodistisk Samfund. Ingen vidste, at han gav sig af med Politik, før han den 24. Maj 1881 slog ned i Viborg Amts fjerde Valgkreds imod den trofaste Venstremand Søren Kjær. Holck optraadte meget radikalt og viste sig i Besiddelse af en sjælden Gave til at vinde Bondebefolkningen. Kampen antog en overordentlig skarp og særdeles personlig Form, men Kjær sejrede, rigtignok saa stærkt trængt af Holck, at Højre maatte kaste deres Stemmer over paa Kjær for at frelse ham. Ved Valget to Maaneder senere bukkede Kjær