Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/87

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

77

Bærentzen.

hævdede han de Militæres Ret til at udtale sig, som de havde gjort, og gjorde uden Betænkning deres Standpunkt til sit. Hans Foredrag gjorde Lykke og var ikke uden Virkning. Senere har han ikke taget videre Del i Debatten, men der er dog Ingen, der har fjærneste Tvivl om, hvor han staar.

Hvad Mening man nu end kan have om Bærentzens politiske Kvalifikationer, maa man skænke Mandens Personlighed sin udelte Sympati. Han er en nobel og hæderlig Mand med et varmt Hjærte, et æstetisk Syn og gode, om end ikke fremragende Evner. Enhver Repræsentation bør være glad ved at tælle slige alvorlige og ærlige Mænd i sin Midte, enhver Valgkreds kan være bekjendt at sende en saadan Repræsentant til Thinge.


Bønløkke.

Gaardejer i Aalsrode ved Grenaa. Født den 26. Avgust 1828.


Paa de berømte Vinduespladser i Folkethinget lige op til Ministerbordet har en høj, klejn, noget foroverbøjet Bonde sin Plads, det er Bønløkke, Repræsentanten for Grenaa.

Man har imidlertid paa ingen Maade Lov til fra den Plads, Bønløkke indtager i Salen at slutte, at han skulde høre til de forfulgte „Herrer ved Vinduerne” — det er langtfra Tilfældet. Han er tvertimod en ren og skær Venstremand, der, ligesom Høgsbro, Holstein-Ledreborg, Balthazar Christensen og Bajer, ved et Ønske eller en Tilfældighed har faaet Plads i den nedarvede Højrerække.

Det store Publikum kjender ikke meget til Bønløkke, og han har ogsaa gjort sig særdeles lidet bemærket i de mange Aar, han har været Rigsdagsmand, noget, der forøvrigt ikke behøver at være en Forklejnelse. Han repræsenterer, som sagt, Klokker Links hæderlige By, men det er Synd at sige, at det er Byens Skyld, den har tværtimod gjort alt muligt for at ryste denne ikke meningsoverensstemmende Repræsentant af sig. Til Trods for Byen vil han rimeligvis holde sig ogsaa gjennem kommende