Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/93

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

83

Casse. — Balthazar Christensen.

sig henrive til at afbryde selv en nok saa udfordrende Taler, og det skal være saare sjældent, at man i Minespil eller Hovedbevægelser kan spore, om han er med eller imod Taleren. En Gang, da Venstrebladene vare betagne af en dydig Indignation over enkelte Højremænds stigende Tilbøjelighed til at attakere Venstretalerne, blev Casse og Fenger nævnte som lysende Eksempler paa taktfulde og stilfærdige Tilhørere. Kun naar hans fine juridiske Ører afficeres af Betragtninger, der med Suffisance udgives for juridisk Indsigt og Visdom, medens de i Virkeligheden ere urigtige har den gamle Casse vanskeligt ved at styre sig, saa kan han ikke sidde rolig paa sin Stol.

Casse hører til den gamle nationalliberale Skole med dens Fejl og dens Fortrin, uden at Fejlene dog hos ham træde frem i en saa utiltalende Skikkelse som hos andre af Partiet. Indenfor Højre har man megen Tillid til Casse og stoler fuldt ud paa ham. Det kan man ogsaa; thi hans politiske Standpunkt er rent og klart, uden fjærneste Tilsætning af det Blakkede. Man ved altid forud, hvor Casse staar.

Ved sidste Valg fremkom der Udtalelser om, at han paa Grund af Alder burde trække sig tilbage, men Casse selv følte endnu Kraft og Lyst til at blive ved, Alle vare da enige om, at han burde vælges. Og saalænge han endnu raader over saa mærkelige Evner, som han gjør, saalænge han endnu har usvækket Lyst til det politiske Liv, saalænge bør man være glad ved at beholde en Mand som Casse — en af de hæderligste Veteraner, vort politiske Liv har tilbage fra Frihedens Vaardage.


Balthazar Christensen.

Overretsprokurator i Kjøbenhavn. Født den 25. October 1802.


De blive tyndere og tyndere, Rækkerne af den gamle Garde — Garden fra Trediverne. Det sidste Decennium har lyst svært op i Geledderne, og det er kun faa Veteraner, vi have tilbage fra Frihedskampene i Frederik den Sjettes Dage.