Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/23

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

19

og Frankerig, hermed vilde De gavne den almindelige Smag mere, end med Deres Pogerie, der har Privilegium paa at kaldes Skriftdommerie.

Jeg er Deres beredvillige

q.

Et overmaade tykt stort Bind, der indeholdt medicinske Doctor Disputatzer for de sidste 20 Aar, hvori ikke fandtes Spor til enten philosophisk Anatomie, eller philosophisk Pathologie, men Bog-Piat nok.
Et Svar paa Grovheden, at Flaaden har tabt mange Folk formedelst slette Chirurger.

Min Hr. Recensent, veed De hvor megen Tid der udfordres til at danne en duelig Chirurgus som man kan betroe et heelt Skibs Mandskab? Hindres eller hielpes det chirurgiske Academie i at opmuntre Unge til at studere Chirurgien? Hovrmange Chirurger kan Universitetet og Søe-Medicinal Væsenet skaffe i Krigens Tid? Kan det Chirurgiske Academie skabe 50 Chirurger ad Gangen, og hvor mange holdes der til Opvext ved Søe-Etaten i Fredstid? kanskee 8., kan disse ikke let blive til 60? man behøver blot at skrive om det Antal til det chirurgiske Academie, da haver man dem duelige. Vi kan let komme ud af den Mangel paa gode Chirurger, naar Universitetet creere dem, thi paa en Dag kunde vel 20 creeres, jeg synes at have seet saadant Antal Doctores skabt ved tydske Academier, hvor der hverken holdtes Collegia over Chymie eller over Anatomie af Cadavera, endnu mindre fandtes der Sygehuse til Sygebesøg. Saaledes kan Charlatanerie drives med Facultets Alvorlighed, og ude i Provindserne gaae frem som en Morder-Engel. Evig Tak være den ældre Historie, der med philosophisk Aand lærer os den menneskelige Forstands Skiebne saaledes at kiende, at vi ære det Gode vi finde hos alle Aldere, men ikke at lade os overtale og henrive af Ældens ærefulde Mine, til blindt hen at følge dens Overtroe, Myndighed og Daarligheder. Jo nærmere vi igiennem Naturens Granskning kommer til Sandheden som Skaberen gav os til Ledetraad igiennem Meningers, Fordommes, Blendværks, og Vildfarelses Irgange, jo alvorligere ynkes vi over Academiets Skolastiske Form, deres Promotioner og