Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/22

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

18

Veiledning ved Syge-Sengen, 1 Vol. Dette Værk indskrænker sig ikke saameget til nøiagtigen at udspørge de Syge om deres Smerter og Følelser, og disses Begyndelse, for deraf at slutte sig til Sygdommens Sæde, og til Hielpemidlerne Naturen haver givet Tegn til at ønske. Nei dette Værk indeholder Regler i at vælge de behageligste Materier, at moere de Syge med, samt at vælge sine Trompetere af Kierlinger og Piatte-Store, der kan udbasune hvilke indvortes Læger ere store, og at ingen Haandlæge kan læge indvortes, at medicinske Facultet, Examen Promotion kan allene give den Kundskab, en indvortes Læge bør have.
Flere Bundter Manuscripter, paa hvis Omslag stod skrevet: Recensent-Væsenet.
Første Bundt bestod af mange lærerige Breve fra adskillige Forfattere, til Forfatter Barbeerstuen i Pilestrædet. Et Brev lydede saaledes:

Høistærede Berlingianer!

Hvor vel staaer det ikke til med Videnskabernes Hæder og Flor i det Land, hvor Forfatternes Opmuntring er betroet Høistærede Herrers grundige Indsigter og Landbekiendte Upartiskhed. Lidet eller intet staaer i mit Værk af det De have fundet deri. De paabyrde mig, ondskabsfuld Feil, ved at radbrække Sammenhængen. De kiende slet ikke den Videnskab, hvis Værk De have giort Publicum bekiendt med. Deres usle Feil, og store Ukyndighed kan, naar det offentlig forlanges, blive lagt for Dagen. De vil let finde dem selv, og jeg tilgiver Dem at De skiuler dem for andre med Grovhed, men ikke at man ingen Unseelse finder at yttre sig hos Dem, over Deres egen Uformuenhed i at bedømme vigtige Værker; hvilken De vandt mere ved i Publicum reent at tilstaae, og oprigtigen at udbede sig af gode Venner Recensioner over de Værker, der overstige Deres Evner.

Uden denne Oprigtighed fra Deres Side, seer Publicum med Vished at det ikke haver grundige og beskedne Recensioner at vente fra Deres Haand; og altsaa ynkes over Deres Recensent Væsen. Foreen Dem jo før heller med de politiske Blade, og lad Recensioner fare, og giv os gode oversættelser af Parlamenternes herlige Taler i Engelland