Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/14

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

4

mellem fremmede Sømagter (Departementstidenden 1854 Pag. 390 ff.).
 Allerede under 23. Januar havde imidlertid Marineministeren, Kammerherre, Contreadmiral Bille i en allerunderdanigst Forestilling andraget paa Bemyndigelse til hos Justitsministeren at forlange en extraordinair Udskriv­ning af 1000 Mand af det søværnepligtige Mandskab. Han udviklede i denne, at han under Overveielse af hvilke Foran­staltninger, der i Anledning af Circulairenoten af 20. December 1853 vilde vane at træffe for Søetatens Vegne, var ledet til den Overbevisning, at det vilde blive nødvendigt at stationere en Kjede af Vagtskibe langs med de danske Kyster, for dels at vedligeholde Politi i de danske Farvande og dels at varetage den danske Handels og Søfarts Interesser. Den mindste Styrke, som hertil maatte bruges, vilde foruden den allerede bestemte Udrustning være 1 Fregat, 1 Corvet, 3 Brigger, 4 Dampskibe og muligt 2 Kanonbaade, en Udrustning, der vilde gjøre en Indkaldelse af 1000 Søværnepligtig nødvendig. Han tilføiede, at han havde confereret saavel med Udenrigsministeren som med de andre Ministre, uden at disse havde fundet Noget at erindre mod Planen.
 Indstillingen blev allernaadigst bifaldet den 1. Februar og Kammerherre Bille meddelte nu anden Dagen der­ efter i Skrivelse af 3. Februar foreløbig Finantsministeren, Kammerherre Grev Sponneck, at Bekostningen ved de Skibe, om hvis Udrustning der saaledes kunde blive Spørgsmaal, var calculeret til i Alt c. 160,000 Rdl. for 4 Maaneder. Af denne Sum vilde endnu i Løbet af Februar behøves:

til Skibsprovisioner, hvis Anskaffelse ikke kunde udsættes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. 30,000 Rdl.
og til Udgifter ved Mandskabets Udskrivning og Befordring samt ved Skibenes Equipering m. m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. 24,000 Rdl.

.......................................................c. —
tilsammen...c. 54,000 Rdl.

hvilket Beløb han derfor anmodede Finansministeren om nu at stille til Marinens Disposition.