Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/22

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

12

hvad der var beregnet i Forestillingen af 16. Februar, fremkom fornemmelig derved, at det n« endvidere besluttedes at forege Garnisonen i Kjøbenhavn.

Allerede i Skrivelse af 27. Februar tilmeldte Krigsministeren derefter Finansministeriet, at han i 1ste Halvdel af Marts vilde behøve anviist af de under b. c. d. og e. anførte 40,000 R d .......................10,000 Rd. samt de under f. g. og h. anførte....52,000 — 62.000 Rd. hvorimod de under a. til Disposition stillede 47,000 Rd. tilligemed Resten af de under b. c. d. og e. andførte 40,000 Rd. .................30,000 —


77.000 Rd.

først ønskedes anviste i Begyndelsen af nærste Finantsaar og altsaa forst inddragne under næste Finantsaars Regnskab.
 I Statsraadsmødet d en22. Februar havde Krigsministeren bemærket, at han troede, at det meget snart vilde værre nødvendigt at henlede Opmærksomheden paa yderligere Foranstaltninger, og han gjorde dette i en allerunderdanigst Forestilling af 11. Marts.
 Han angav ikke i denne hvad det maatte værre for Omstændigheder, der siden den 22. Februar skulde gjøre yderligere Rustning fornøden, men udtalte, at han i sin Forestilling af 20. Februar havde indskrænket sig til, hvad der da nødvendigviis maatte skee dels til militair Ordens og Polities Opretholdelse, deels til Forberedelsen af en eventuel senere nødvendig Forsvarsrustning. Han maatte imidlertid vedvarende være af den Formening, at de politiske Forhold havde navnlig i den senere Tid antaget en saadan Characteer, at en yderligere Troppestyrke blev nødvendig, og at navnlig Sjelland ikke turde lades uden tilstrækkeligt Forsvar imod alle mødende Eventualiteter, og han androg i Overensstemmelse hermed paa yderligere Foranstaltninger i denne Retning, der i det Hele antoges at ville medføre en maanedlig Udgift af