Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/43

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

33

 Til Marineministeriet begjæredes efter § 7 til overordentlige Udgifter Kongerigets Andel, 35 af 324,000 Rd. med nedenstaaende 194,400.
1. Til Udrustning m. m. af Skibe, 35 af 277,200 Rd ..............166,320 Rd. „ ß.
2. Batterierne Trekroner og Lunetten vedkommende, 35 af 14,300 Rd. 8,580 — „ -
3. Fcrstningen Christiansø vedkommende, a/s af 29,500 Rd. . . . . . 17,700 — „ -
4. Hvervingsudgifter, ^/5 af 3000 Rd. 1,800 — „ -

Ialt 194,400 Rd. „ ß.

 Lovforslaget var for Krigsministeriets Vedkommende bygget paa en Skrivelse fra den nuværende Krigsminister af 10. Januar d. A., hvilken viste, at der i den begjerte Credit kun var optaget de Summer, som i Henhold til Resolutionerne af 22. Februar og 24. Marts f. A. samt Finansministeriets Skrivelse af 24. Marts f. A. og Krigsministerens Skrivelse til Finansministeriet af 6. December f. A. havde været eller endnu vare stillede til Disposition, væsenlig paa Grund af de Rustninger og Foranstaltninger i flere Retninger, som de kri­gerske Forhold i Europa havde fremkaldt. Ved Siden heraf udtaltes det imidlertid, at et almindeligt Hensyn til Armeens Tarv formentlig maatte have givet Anledning til, at Generallieutenant Hansen ikke havde seet sig istand til at renuncere paa flere af de Summer, som ved Behandlingen af Finantsloven ikke havde erholdt Rigsdagens Billigelse, og som derfor ved Finansministeriets Skrivelse as 24. Marts f. A. yderligere stilledes til Disposition.
 Disse Bemærkninger gjentoges i Anmærkningerne til Lov­forslaget ud §§ 6 og 13, der tillige anførte, at 741,368 Rd. 6412 ß. allerede vare hævede af Krigsministeriet.
 For Marineministeriets Vedkommende var Lovforslagets § 7 bygget paa en Skrivelse fra den nuværende Marineminister af 12. Januar d. A. og en samme ledsagende Opgjørelse. Som Anledning til Udgifterne anførte Anmærk-

 Rigsretstidende.

3