Vor Tids Muhamed/Forord

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Skjøndt meget er sagt og skrevet angaaende Mormonismen, dens Oprindelse, Lærdomme, Planer etc., saa er dog kun en ringe Del deraf bleven kjendt eller fremstillet i det danske Sprog, og det Lidet, der er meddelt, har væsentlig været Oversættelser fra fremmede Forfattere, eller Skildringer, grundede paa enkelte Personers Iagttagelser og Erfaringer under et fortere eller længere Ophold blandt Mormonerne i Utah. Hensigten med følgende lille Værk er at give det danske Publikum en sammentrængt historisk Fremstilling af Mormonismens Oprindelse og Udbredelse, samt at afsløre det hemmelighedsfulde og bedrageriske System, som ligger til Grund, saavel for dens Tilblivelse som for de næsten utrolige Mysterier og Forbrydelser, den stadig har maattet anvende for at vedligeholde sin Magt og sin Indflydelse.

Naar jeg saaledes uforbeholdent gjengiver og fremhæver Mormonismens „Endowment-Mysterier“ og nogle af dens mest bekjendte Blodsgjerninger i Utah, faa er det bog ingenlunde min Hensigt at beskylde alle dem som kalde sig Mormoner for at være delagtige eller medvidende i saadanne Forbrydelser. Af de i Utah afholdte retslige Forhør fremgaaer det tvertimod, at Forbrydelserne i Reglen bleve begaaede hemmeligt og saavidt muligt uden Folkets Vidende. Det er nok, at vi vide, at Kirkens Hoved og Lederne i de aller fleste Tilfælde have undfanget Planen til og anstiftet Forbrydelserne og at Kirken I ærer og sanktionerer dem. Der leve rimeligvis Tusinder af vore Landsmænd i Utah, som paa Grund af Sproget ikke alene ere uvidende om Mormonismen og dens Historie i Almindelighed, men ogsaa om de unaturlige og kriminelle Forpligtelser, de selv have indgaaet i „Endowmenthuset“. I den Tro, at Sandheden — den nøgne uforbeholdne Sandhed, om den ogsaa skulde findes bitter og skuffende for mange — er det eneste og sikre Middel til at føre disse vildedede, men ærlige og retskafne Mennesker, bort fra Mormonismens vanærende Slaveri, tilbage til Kristi milde og menneskekjærlige Lære, og mulig redde Andre fra at blive vildledede ved dette frække og snilde Bedrageri — er en anden og ikke mindre vigtig Hensigt med Bogens Offentliggjørelse.

Jeg ved fuldt vel, at Mormonismen ikke er noget poetisk eller noget interessant Emne at behandle; det er derfor heller ikke af Tilbøielighed, men af Pligtfølelse, at jeg nu, efter saa mange Aars Taushed, indlader mig paa at fremstille Mormonismens Vranglærdomme og Forbrydelser — efter uomstødelige historiske Kjendsgjerninger, som Brighams Emissærer aldrig ville være i Stand til at modbevise. I Amerika — Mormonismens Vugge — og England er den mormonske Propoganda for længe siden næsten aldeles ophørt — og existerer nu næppe mere paa et eneste Sted undtagen i vore skandinaviske Lande — hvor den tilsyneladende endnu fortfarer. Tør vi ikke haabe, at ogsaa disse ville følge deres store og oplyste Naboers Exempel?

Da jeg hverken er, eller gjør Fordring paa at være nogen Forfatter i Ordets egentlige Betydning, vil min Bog uden Tvivl i literær Henseende komme til at lide af mange Brøst og Mangler; men i saa Henseende haaber jeg, at mine oplyste og velvillige Læsere ville vise Overbærenhed og tage Villien i Gjerningens Sted.

Omaha, i Juli 1876.

John Ahmanson.