Vor Tids Muhamed/X

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Ved Siden af eller maaske i Forbindelse med Endowment-Uvæsenet har Mormonismen en anden sammensvoret Bande de saakaldte „Daniter“ eller „ødelæggende Engle“. Det er en ligefrem Morderbande, som til visse Tider har vast megen Omtanke og paa sine Steder megen Frygt. Daniternes Tilværelse kan allerede paavises under Mormonernes Ophold i Missouri 1838, hvilket ses af følgende beedigede Vidnesbyrd af Thomas B. Marsh, som dengang var Præsident for de tolv Apostle, og af Orson Hyde, den nuværende Apostelpræsident i Salt Lake City:

Thomas Marsh's Vidnesbyrd!

„De havde iblandt dem et Kompagni — anset for at bestaa af paalidelige Mormoner — som kaldes „Daniter“, og disse have aflagt Ed paa at understøtte Kirkens Ledere i Alt — enten det er Ret eller Uret. En Del af Kompagniet er dog utilfreds med denne Ed, som de anse for at stride mod moralske og religiøse Principer. Mormoner have fortalt mig, at der i Far West sidste Lørdag blev valgt et Kompagni bestaaende af Tolv, som hedder „det ødelæggende Kompagni“. Det blev bestemt, at hvis Folket i Buncombe kommer for at bringe Skade og Ødelæggelse over Folket i Caldwell (hvilke vare Mormoner), saa skulde dette Kompagni afbrænde Buncombe, og hvis Indbyggerne i Clay og Ray gjør nogen Bevægelse imod dem, saa skal det ødelæggende Kompagni afbrænde Libery og Richmond.

Det er Propheten Joseph Smiths Plan at tage denne Stat i Besiddelse, og han forsikrer sit Folk, at det er hans Hensigt at indtage de For. Stater og tilsidst hele Verden. Jeg troer, at dette er Prophetens Planer og Hensigter, ligesom det er Kirkens Tro. Det er Prophetens Lære og Folkets Tro, at hans Aabenbaringer ere høire end Landets Love. Jeg har hørt Propheten sige, at han endnu vilde nedtræde sine Fjender og gaa over deres døde Legemer; at om de ikke lod ham være i Fred, saa skulde han blive en anden Muhamed for denne Slægt, at han vilde gjøre Landet til en Blodsø fra Atlanterhavet til Rocky Mountains; og at, ligesom Muhameds Motto var: „Alcoranen eller Sværdet“, saaledes skulde vort blive: „Joseph Smith eller Sværdet“. Disse sidste Yttringer bleve udtalte sidste Sommer. Antallet af bevæbnede Mænd i „Adam Ondi Ahman“ (Mormonernes daværende Zion), var mellem tre og fire Hundrede“.

Thomas B. Marsh.
Beediget og underskrevet for mig.
Richmond Missouri, den 24de Okt. 1838.
Henry Jacobs,
Fredsdommer i Ray Co. Mo.

„Jeg ved, at Størsteparten af foregaaende Afsløring er Sandhed og det øvrige troer jeg er Sandhed.

Orson Hyde.
Beediget og underskrevet.
Richmond, Mo., den 24de Okt. 1838.
Henry Jacobs,
Fredsdommer.

Hertil er føiet et Certifcat fra 7 Personer, bosiddende i Ray County, som bevidne, at Marsh var Præsident for de tolv Apostle og Orson Hyde var en af de Tolv, og at de nu havde forladt Kirken paa Grund af Mormonernes umoralske og ugudelige Opførsel.

Den Ære først at have organiseret og instrueret denne hemmelige Morderbande tilkommer en vis Doktor Alvord som paa denne Tid var en af Joseph Smiths Disciple. I en Tale til dette udvalgte Selskab, angaaende Rigets kommende Storhed, ender han paa følgende Maade: „Mine Brødre I ere nu blevne valgte til at være vore ledende Mænd, vore Kaptainer til at regjere over denne Jesu Kristi Kirke, som nu er organiseret efter den den gamle Orden. Jeg har samlet Eder i Dag for at lære og undervise Eder om de Ting, som henhøre til Eders Pligter og for at anskueliggjøre hvad eders Forrettigheder snart ville blive! Vide I ikke, Brødre, at det snart vil blive Eders Rettighed, at gaa ud med eders respektive Kompagnier for at hærge paa Settlementernes Grændser og tage Bytte fra de ugudelige Hedninger; thi der staar skrevet: „Hedningernes Rigdomme skulle blive helligede mit Folk, som er Israels Hus“ og paa den Maade ødelægge Hedningerne ved at røve og plyndre deres Eiendomme“........ „Det er paa denne Maade, Gud har i Sinde at oprette sit Rige i disse sidste Dage. Hvis Nogen af os skulde blive opdaget, hvem kan vel skade os — thi vi skulle staa sammen og forsvare hverandre i enhver Ting. — Sværge vore Fjender imod os, saa kunne vi ogsaa sværge[1]........ Hvorledes? I synes at frygte for dette, Brødre! Saa vise som Herren lever, saa vist vilde jeg sværge paa en Løgn, for at redde hvemsomhelst af Eder, og om dette ikke kunde gjøre det, saa vilde jeg begrave ham eller dem i Sandet — ligesom Moses gjorde ved Ægypteren! Paa denne Maade ville vi hellige meget til Herren og opbygge hans Rige. — Hvem kan modstaa os? Skulde nogen af os findes at overtræde, da ville vi tage en saadan under Behandling imellem os selv. Og hvis nogen af dette Danitselskab aabenbarer nogen af disse Ting, da vil jeg skjule ham paa et Sted, hvor ikke en Hund skal kunne bide ham....“

Navnet „Daniter er taget fra anden Mosebog 49. 17, hvor det hedder: „Dan skal være som en Slange paa Veien, som en Pil-Slange paa Stien, der bider Hesten i Hælene, saa at dens Rytter faldt tilbage!“ I Be gyndelsen kaldtes de forresten „Dans Sønner“, men Programmet er bleven udført: „mange Mænd ere faldne tilbage for aldrig mere at staa op igjen eller komme tilsyne[2]“.

Det nytter kun lidet at Joseph og Mormonerne have søgt at fralægge sig Ansvaret for Doktor Alords Udtalelser, ved at fremhæve, at han ligesom John D. Lee, blev udelukket af Mormonkirken, saasnart hans Forbrydelser vare blevne afslørede — Kjendsgjerninger tale høiere end Ord, og fra Brigham Youngs egen Mund have vi — 18 Aar senere, følgende Udtalelse desangaaende: „Dersom Nogen kommer her og ikke opfører sig som han bør, da vil han ikke alene finde Daniter — som der tales saa meget om — som ville bide Hestenes Hæle; men saadanne Uslinge ville finde Noget, som vil bide i deres egne Hæle tillige. I mine simple Bemærkninger kalder jeg blot Tingene ved deres rette Navn........“. (Se „Deseret News“, 7de Bind, Side 143).


  1. „Kaptainerne synes at være blevne noget forbløffede her“. — (Anmærkning af Mormonkirkens egen Historieskriver.)
  2. Se „Mormonism“ af John Hyde.